XI Sesja Rady Miasta Trzebini odbędzie się w czwartek 27 czerwca 2019 r. o godz. 12:00 w siedzibie Business Campus Trzebinia, ul. Kościuszki 134 A sala konferencyjna na parterze.

sesja rady miasta

 

Porządek obrad przedstawia się następująco:
I Otwarcie sesji.
II Rozpatrzenie zmian porządku obrad.
III Rozpatrzenie Raportu o Stanie Gminy Trzebinia za rok 2018
1) debata nad Raportem o Stanie Gminy Trzebinia za rok 2018
2) podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Miasta Trzebini wotum zaufania
IV Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Trzebinia za rok 2018 oraz informacji o stanie mienia komunalnego:
1) sprawozdanie finansowe za rok 2018,
2) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzebinia za 2018 rok,
3) informacja o stanie mienia komunalnego gminy,
4) wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Trzebini w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Trzebini z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok wraz z opinią Komisji Rewizyjnej o sprawozdaniu finansowym, sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Trzebinia za 2018 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego,
5) uchwała Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Trzebini sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Trzebinia za rok 2018,
6) uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie dotycząca zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Trzebini w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Trzebini za 2018 rok,
7) dyskusja,
8) podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Trzebinia za rok 2018,
9) podjęcie uchwały w sprawie: absolutorium z wykonania budżetu Gminy Trzebinia za rok 2018.
V Sprawy bieżące i wniesione.
VI Zapytania i wolne wnioski.
VII Zamknięcie sesji.