XII Sesja Rady Miasta Trzebini odbędzie się w dniu 25 lipca 2019 r., o godz. 9:00 w siedzibie Business Campus Trzebinia, ul. Kościuszki 134 A sala konferencyjna na parterze.

sesja rady miasta

 

Porządek obrad:

I Otwarcie sesji.

II Rozpatrzenie zmian porządku obrad.

III Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

1) Udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Trzebinia na wykonanie niezbędnych remontów w remizach OSP oraz zakup sprzętu i wyposażenia.

2) Zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2019.

3) Zmian wieloletniej prognozy finansowej.

4) Wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym garażu o powierzchni 17,55 m2 przy budynku położonym przy ul.Kościuszki 104 w Trzebini dotychczasowemu najemcy.

5) Wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego nr 4 w budynku przy ul.Kościuszki 50 w Trzebini o powierzchni użytkowej 19,40 m2 dotychczasowemu najemcy.

6) Zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie informacji o kandydatach na ławników.

7) Wyrażenia zgody na przyjęcie na rzecz Gminy Trzebinia darowizny działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Myślachowice numerem geodezyjnym 1193/3 o pow.0,0237 ha,stanowiącej własność Skarbu Państwa.

8) Wyrażenia zgody na przyjęcie na rzecz Gminy Trzebinia darowizny działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Dulowa numerem geodezyjnym 305/13 o pow. 0,0131 ha, stanowiącej własność osób fizycznych.

9) Wyrażenia zgody na przyjęcie na rzecz Gminy Trzebinia darowizny działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 555/180 o pow.0,0106 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa.

10) Wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Siersza numerem geodezyjnym 206/2 o pow. 0,2185 ha, stanowiącej własność gminy Trzebinia oraz wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przejazdu i przechodu działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Siersza numerem geodezyjnym 782/3 o pow. 0,3116 ha, stanowiącej własność Gminy Trzebinia.

11) Wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebionka numerem geodezyjnym 832 o pow. 0,0292 ha, stanowiacej własność Gminy Trzebinia.

12) Wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przejazdu i przechodu działek gminnych oznaczonch w operacie ewidencji gruntów obrębu Siersza numerami geodezyjnymi: 581/24 i 580/5.

13) Wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przejazdu i przechodu całej działki gminnej oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Myślachowice numerem geodezyjnym 712/38.

14) Wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przejazdu i przechodu działek gminnych oznaczonych w operacie ewidencji gruntów obrębu Psary numerami geodezyjnymi: 1439/5, 1447/9, 1447/8, 2190 i 2187.

15) Określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

16) Wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonych na terenie Gminy Trzebinia na rzecz dotychczasowych dzierżawców.

IV Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Burmistrza za okres między sesjami.

V Rozpatrzenie sprawozdań z realizacji planów pracy Komisji Rady Miasta za I półrocze 2019r.

VI Interpelacje i odpowiedzi na interpelacje.

VII Sprawy bieżące i wniesione.

VIII Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.

IX Zapytania i wolne wnioski.

X Zamknięcie sesji.