XIII Sesja Rady Miasta Trzebini odbedzie się w czwartek 26 września 2019 r., o godz. 09:00 w Domu Kultury Sokół w Trzebini, ul. Kościuszki 74, sala 105 na parterze, wejście od ul. Harcerskiej.

sesja rady miasta

 

Porządek obrad przedstawia sie następująco:
I Otwarcie sesji.
II Rozpatrzenie zmian porządku obrad.
III Informacja przedstawicieli Gminy z pracy w Związkach i Stowarzyszeniach.
IV Rozpatrzenie projektów w sprawach:
1) Zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2019.
2) Zmian wieloletniej prognozy finansowej.
3) Ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych oraz nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których Gmina Trzebinia jest organem prowadzącym.
4) Zmiany Statutu Gminy Trzebinia.
5) Skargi na Burmistrza Miasta Trzebini.
6) Wyznaczania dodatkowego przedstawiciela Gminy Trzebinia do Zgromadzenia Związku Komunalnego "Komunikacja Międzygminna" w Chrzanowie.
7) Wyboru ławników sądowych na kadencję 2020-2023.
V Rozptrzenie sprawozdania z działalności Burmistrza między sesjami.
VI Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji uchwał Rady Miasta Trzebini za okres od 01 stycznia 2019r do 30 czerwca 2019r.
VII Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
VIII Sprawy bieżące i wniesione.
IX Zapytania i wolne wnioski.
X Zamknięcie sesji.