XXIV Sesja Rady Miasta Trzebini odbędzie się w dniu 30 lipca 2020 r. o godz. 9:00 w trybie zdalnym.

sesja rady miasta

Porządek obrad:

I Otwarcie sesji.

II Rozpatrzenie zmian porządku obrad.

III Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

1) Zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2020.

2) Zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

3) Pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego.

4) Udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Trzebinia na wykonanie modernizacji samochodów pożarniczych oraz zakup sprzętu i wyposażenia.

5) Przyjęcia Regulaminu korzystania z urządzeń Street Workout na terenie gminy Trzebinia.

6) Wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie Gminy Trzebinia do Stowarzyszenia Powiatów, Miast i Gmin pod nazwą "Forum Małopolski Zachodniej".

7) Określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Trzebinia, w roku szkolnym 2020/2021.

8) Przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po południowej stronie ul. Tuwima w Trzebini wraz z poszerzeniem obszaru w części południowej do ul. Armii Krajowej.

9) Wyrażenia zgody na wykup na rzecz Gminy Trzebinia działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Lgota numerem geodezyjnym 722/2 o pow. 0,5755 ha, stanowiącej współwłasność osób fizycznych.

10) Wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat nieruchomości o łącznej powierzchni 0,0531 ha składającej się z działek nr 591/67 o pow. 0,0240 ha i nr 591/68 o pow. 0,0291 ha, położonej w obrębie Siersza.

11) Wyrażenia zgody na dokonanie zamiany działek oznaczonych w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebinia numerami geodezyjnymi: 566/38 o pow. 0,0215 ha i 575/9 o pow. 0,0179 ha, stanowiących własność Gminy Trzebinia - na działkę oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebinia numerem geodezyjnym 1667 o pow. 0,0218 ha,  stanowiącą własność osoby fizycznej.

IV Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Burmistrza za okres między sesjami.

V Rozpatrzenie sprawozdań z realizacji planów pracy Komisji Rady Miasta za I półrocze 2020r.

VI Informacja przedstawicieli Gminy z pracy w Związkach i Stowarzyszeniach.

VII Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.

VIII Zapytania i wolne wnioski.

IX Zamknięcie sesji.