XXV Sesja Rady Miasta Trzebini odbędzie w dniu 24 września 2020 r. o godz. 09:00 w trybie zdalnym.

Porządek obrad:

I. Otwarcie sesji.

II. Rozpatrzenie zmian porządku obrad.

III. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

1). Zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2020.

2). Zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

3). Przyjęcia rezygnacji i odwołania radnej Haliny Henc wyznaczonej przez Radę Miasta Trzebini do składu komisji przyznającej stypendia dla szczególnie uzdolnionej młodzieży Gminy Trzebinia.

4). Zmiany uchwały Nr X/120/VIII/2019 Rady Miasta Trzebini z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie: wyznaczenia radnych i ustalenia składu komisji przyznającej stypendia dla szczególnie uzdolnionej młodzieży Gminy Trzebinia.

5). Skarga na Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Świętej Jadwigi-Królowej w Dulowej.

6). Wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy, na okres 10 lat, dla nieruchomości składającej się z działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 1524/31, 1524/33, 1524/24 i 1524/25 o łącznej powierzchni 0,0873 ha, położonej w obrębie Myślachowice.

7).Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu inwestycyjnego na osiedlu Salwator w Trzebini wraz z jego połączeniem drogowym z ulicą Słowackiego.

8).Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieście - Południe w Trzebini.

9). Zmiany uchwały Nr XLII/552/VII/2018 z dnia 26 stycznia 2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla obszaru położonego w południowej części Osiedla Salwator w Trzebini.

IV. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Burmistrza za okres między sesjami.

V. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji uchwał Rady Miasta Trzebini za okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku.

VI. Interpelacje.

VII. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

IX. Zapytania i wolne wnioski.

X. Zamknięcie sesji.