XXXI Sesja Rady Miasta Trzebini odbędzie się w dniu 28 stycznia 2021 r. o godz. 9:00 w trybie zdalnym.

sesja rady miasta

Porządek obrad

I. Otwarcie sesji.

II. Rozpatrzenie zmian porządku obrad.

II. Informacja dotycząca działalności Związku Międzygminnego "Gospodarka Komunalna " w Chrzanowie, Związku Komunalnego "Komunikacja Międzygminna" w Chrzanowie, Związku Gmin Jurajskich oraz Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Chrzanowie.

IV. Rozpatrzenie projektów w sprawach:

1. Zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2021.

2. Zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

3. Zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłatach należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej przysługujących Gminie Trzebinia lub jej jednostkom podległym, wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania tych ulg.

4. Przyjęcia "Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Gminie Trzebinia".

5. Przyjęcia zasad i trybu udzielania uczniom uzdolnionym stypendiów naukowych w ramach "Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Gminie Trzebinia".

6. Wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 15 lat, dla części nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebinia numerem geodezyjnym 658/3 o pow. około 0,4269 ha.

7. Rozpatrzenie petycji p. Marka Szwarnóg w interesie publicznym.

8. Rozpatrzenie petycji p. Piotra Sterkowskiego w interesie publicznym.

9. Rozpatrzenie petycji dotyczącej ogólnopolskiej akcji szczepień.

V. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Burmistrza za okres między sesjami.

VI. Zatwierdzenie rocznych planów pracy Komisji Rady Miasta na 2021 r. oraz sprawozdań z pracy Komisji za II półrocze 2020 r.

VII. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

VIII. Sprawy bieżące i wniesione.

IX. Zapytania i wolne wnioski.

X. Zamknięcie sesji.