Do 15 lutego można zgłaszać uwagi do projektu Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej.

Wspolna polityka rolna po 2020 PRZYPOMNIENIE www nasza

Uwagi zgłoszone na tym etapie konsultacji mogą przyczynić się do szybszego opracowania ostatecznej wersji Planu, a tym samym do szybszego skorzystania ze środków nowej WPR.

„Przed nami kolejny, niezwykle istotny krok na drodze do przygotowania ostatecznej wersji Planu Strategicznego WPR. Rozpoczynamy konsultacje publiczne. Stanowisko opinii publicznej będzie służyć poprawie jakości decyzji i legislacji. Partycypacja obywatelska w procesie konsultacji umożliwi wczesne wychwycenie ewentualnych błędów, a także pomoże wypracować najbardziej dostosowane do potrzeb polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich rozwiązania. Ostatecznie podjęte decyzje pozwolą uwzględnić zróżnicowane potrzeby obywateli, grup, środowisk i instytucji społeczeństwa obywatelskiego” – to fragment listu Grzegorza Pudy, ministra rolnictwa i rozwoju wsi, skierowanego do mieszkańców.

Jak zgłosić uwagi?
Każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się z projektem PS dla WPR i zgłoszenia swojego stanowiska poprzez specjalny formularz. Dokumenty te dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/wprpo2020/konsultacje-spoleczne-planu-strategicznego-dla-wpr .

Cel konsultacji projektu PS dla WPR
Propozycje rozwiązań przedstawione w projekcie Planu Strategicznego dla WPR zostały wypracowane w trakcie prac zespołów skupiających środowiska eksperckie, zaangażowane do oceny stanu oraz zidentyfikowania najistotniejszych potrzeb i wypracowania sposobu ich realizacji.

Zgłoszone uwagi pomogą w wypracowaniu rozwiązań, które będą szansą dla Polski w kształtowaniu przyszłych instrumentów interwencji. Ułatwią dostosowywanie ich do krajowych uwarunkowań, przy jednoczesnym kształtowaniu zasad i warunków dostępu do wsparcia.

(źródło: gov.pl)