XXXIII Sesja Rady Miasta Trzebini odbędzie się w dniu 25 marca 2021 r. o godz. 09:00 w trybie zdalnym.

sesja rady miasta

Porządek obrad:

I. Otwarcie sesji.

II. Rozpatrzenie zmian porządku obrad.

III. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

1). Udzielenia dotacji celowej na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Myślachowicach.

2). Zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2021.

3). Zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

4). Wyrażenie zgody na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gminnej oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebinia numerem geodezyjnym 2345 o pow. 0,0657 ha.

5). Uchylenia uchwał Rady Miasta Trzebini.

6). Przyjęcia rezygnacji i odwołania radnego Józefa Dziedzica z członkostwa w Komisji Rozwoju Gospodarczego i Przedsiębiorczości.

7). Uzupełnienia składu osobowego Komisji Rady Miasta Trzebini.

IV. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Burmistrza za okres między sesjami.

V. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

VI. Sprawy bieżące i wniesione.

VII. Zapytania i wolne wnioski.

VIII. Zamknięcie sesji.