Zarząd Województwa Małopolskiego ogłasza drugą edycję konkursu pn. Mecenat Małopolski. Wersję elektroniczną oferty należy złożyć w generatorze ofert do 23 czerwca, a jej wersję papierową dostarczyć do UMWM najpóźniej 25 czerwca.

Zdjęcie poglądoweZdjęcie poglądowe. Źródło: UMWM

Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

W ramach jego realizacji wspierane będą zadania wzbogacające ofertę kulturalną Małopolski poprzez realizację działań kulturalnych, animacyjnych, artystycznych oraz chroniących dziedzictwo kulturalne Małopolski, takich jak np. koncerty, wystawy, festiwale, przeglądy, konkursy lub inne; rozwijające kompetencje kulturowe mieszkańców Małopolski poprzez edukację kulturalną i animację kultury; polegające na przygotowaniu i prezentacji wydarzeń artystycznych mogących mieć wpływ na promocję kultury Małopolski zarówno w kraju, jak i za granicą; utrzymujące tożsamość lokalną, regionalną i narodową szczególnie poprzez wspieranie folkloru; zachowujące i utrwalające w formie cyfrowej zasoby dziedzictwa kulturowego; promujące kulturę i tradycje mniejszości narodowych i grup etnicznych zamieszkujących Małopolskę; zachęcające do aktywnego i twórczego udziału w kulturze i tworzenia treści kulturowych oraz wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, a także powszechniające tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP.

- Pierwsza edycja konkursu cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Zostały złożone 522 oferty na oczekiwaną łączną kwotę wsparcia finansowego w wysokości ponad 18,5 mln zł. Zarząd Województwa Małopolskiego udzielił wsparcia finansowego na realizację 182 zadań, na łączną kwotę blisko 2.5 mln zł - mówi Iwona Gibas z zarządu województwa.

Na realizację zadań wybranych w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Mecenat Małopolski – II edycja” zaplanowane kwotę 1 mln zł. W ramach konkursu uprawniony podmiot może złożyć maksymalnie dwie oferty. Maksymalny koszt oczekiwanego wsparcia finansowego nie może przekroczyć kwoty 50 tys. zł.

Składanie ofert odbywa się dwuetapowo:

• wersję elektroniczną oferty należy złożyć za pośrednictwem systemu dostępnego na stronie internetowej pod adresem www.pozarzadowa.malopolska.pl w terminie do 23 czerwca 2021 roku do godz. 23.55.
• wersję papierową wygenerowaną z systemu oferent zobowiązany jest w terminie do 25 czerwca 2021 roku do godz. 16.00 dostarczyć do siedziby Urzędu

Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wersji elektronicznej w systemie oraz dokumentów do siedziby urzędu.

Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Województwa Małopolskiego w formie uchwały niezwłocznie po dokonaniu formalnej i merytorycznej oceny ofert.

Regulamin konkursu dostępny na BIP Województwa Małopolskiego

 

(UMWM Kraków)