XXXVII Sesja Rady Miasta Trzebini odbędzie się w czwartek 29 lipca 2021 r. o godz. 09:00 w trybie zdalnym.

sesja rady miasta

Porządek obrad przedstawia się następująco:
I Otwarcie sesji.
II Rozpatrzenie zmian porządku obrad.
III Informacja dotycząca działalności Związku Międzygminnego "Gospodarka Komunalna" w Chrzanowie, Związku Komunalnego "Komunikacja Międzygminna" w Chrzanowie, Związku Gmin Jurajskich oraz Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Chrzanowie za I półrocze.
IV Informacja Burmistrza dotycząca realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie Gminy na rok 2021.
V Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) Pomocy finansowej dla Powiatu Chrzanowskiego.
2) Zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2021.
3) Zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
4) Wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie Gminy Trzebinia do Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego pod nazwą "Aglomeracja Chrzanowska".
5) Zaliczenia dróg do kategorii dróg publicznych gminnych w Gminie Trzebinia.
6) Określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Trzebinia, w roku szkolnym 2021/2022.
7) Uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Trzebinia.
8) Udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebini do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Trzebinia.
VI Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Burmistrza za okres między sesjami.
VII Rozpatrzenie sprawozdań z realizacji planów pracy Komisji Rady Miasta za I półrocze 2021r.
VIII Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
IX Sprawy bieżące i wniesione.
X Zapytania i wolne wnioski.
XI Zamknięcie sesji.