Rada Nadzorcza Miejskiego Zarządu Nieruchomości sp. z o.o. zatwierdziła regulamin konkursu na stanowisko prezesa zarządu spółki „Miejski Zarząd Nieruchomości” w Trzebini. Zgłoszenia kandydatów są przyjmowane do 10 września, do godz. 13.00.

MZN logo 2016

Pisemne zgłoszenia do konkursu należy złożyć w zaklejonej kopercie z napisem Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki „Miejski Zarząd Nieruchomości” sp. z o.o. z siedzibą w Trzebini.

Zgłoszenia przyjmowane są w siedzibie Urzędu Miasta w Trzebini, przy ul. Marszałka Piłsudskiego 14 lub listownie na adres urzędu.

Kandydat powinien spełniać następujące wymagania formalne:

 1. wykształcenie wyższe, prawnicze, techniczne lub ekonomiczne zakończone tytułem magistra,
 2. co najmniej 5 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym, stanowisku kierowniczym urzędniczym lub samodzielnym, preferowane doświadczenie zawodowe: zarządzanie nieruchomościami, budowlane, architektoniczne;
 3. korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. pełna zdolność do czynności prawnych,
 5. spełnienie wymogów określonych w przepisach prawa dla zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku Prezesa Zarządu,
 7. niekaralność (w szczególności za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz Tytule V ustawy Kodeks spółek handlowych) – zgodnie z oświadczeniem w załączniku nr 3 do regulaminu konkursu,
 8. znajomość:
  - regulacji prawnych w zakresie struktury oraz funkcjonowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, samorządu terytorialnego oraz procedur administracyjnych i gospodarczych związanych z działalnością spółki komunalnej, prawa budowlanego;
  - zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem kapitałowych spółek komunalnych z udziałem jednostek samorządu terytorialnego,
  - zasad nadzoru właścicielskiego i ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby zarządzające i członków organów zarządzających gminnych spółek prawa handlowego,
  - zagadnień związanych z kierowaniem zakładem pracy i zespołem pracowników,
  - zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego,
 9. umiejętność obsługi komputera,
 10. posiadanie prawa jazdy kat. B.

 Szczegółowe zasady, warunki oraz tryb przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego określa Regulamin konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki „Miejski Zarząd Nieruchomości” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Trzebini. 

Regulamin_konkursu_na_prezesa_zarządu_MZN_sp._z_o.doc

Regulamin_konkursu_na_stanowisko_prezesa_MZN_sp._zo.pdf

Uchwała_Rady_Nadzorczej_MZN_sp._z_o.o._w_sprawie_zatwierdzenia_regulaminu_konkursu_na_stanowisko_prezesa_zarządu_spółki.pdf

Ogłoszenie_Załącznik_nr_1_do_Regulaminu_konkursu_2-3.doc

Kwestionariusz_Załacznik_nr_2_do_Regulaminu_konkursu.doc

Oświadczenia_Załącznik_nr_3_do_Regulaminu_konkursu_1.doc