LVI Sesja Rady Miasta Trzebini odbędzie się w dniu 26 stycznia 2023 r., o godz. 09:00 w sali narad ul. Narutowicza 10, III p.

sesja rady miasta

Porządek obrad przedstawia sie następująco:

I Otwarcie sesji

II Rozpatrzenie zmian porządku obrad

III Omówienie działań podjętych w związku z występowaniem zapadlisk na terenie Osiedla Siersza i Gaj w Trzebini

IV Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

1) Zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2023

2) Zmian w wieloletniej prognozie finansowej

3) Zmiany uchwały nr IV/14/VIII/2018 Rady Miasta Trzebini z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryteriów dochodowych uprawniających do zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności

4) Zmiany uchwały nr IV/15/VIII/2018 Rady Miasta Trzebini z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych

5) Określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu obowiązującej przy zwrocie kosztów dowozu niepełnosprawnych dzieci do placówek oświatowych

6) Zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025

7) Skargi na Burmistrza Miasta Trzebini

8) Wyrażenia zgody na zmianę aktu założycielskiego Miejskiego Zarządu Nieruchomości spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

V Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Burmistrza za okres między sesjami

VI Zatwierdzenie rocznych planów pracy Komisji Rady Miasta na rok 2023 oraz sprawozdania z prac Komisji za II półrocze 2022 r.

VII Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

VIII Interpelacje i odpowiedzi na interpelacje

IX Sprawy bieżące i wniesione

X Zapytania i wolne wnioski

XI Zamknięcie sesji