Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebinia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 19 sierpnia do 17 września tego roku ponownie zostanie wyłożony do wglądu.

wazna informacja
Można się z nim zapoznać w Urzędzie Miasta w Trzebini, przy ul. Narutowicza 10, (II piętro, pokój nr 12), od poniedziałku do czwartku w godz. od 9.00 – 14.00 oraz w piątek w godz. 9.00 – 13.00.

Dodatkowo, od 19 sierpnia, projekt studium będzie dostępny również na stronie internetowej gminy.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami planowana jest 2 września 2020 r., o godz. 1700, w Dworze Zieleniewskich przy ul. Marszałka Piłsudskiego 47a w Trzebini (sala lustrzana).

Projekt podlega upublicznieniu w zakresie zmian wprowadzonych w dokumencie po drugim wyłożeniu do publicznego wglądu w październiku i listopadzie 2019r.

Zmiany w projekcie obejmują:

 • zmiany w częściach tekstowych projektu, które oznaczone zostały czcionką koloru czerwonego,
 • zmiany w częściach graficznych projektu:
 1. w Młoszowej, dla terenów po południowej stronie ul. Spacery, we wschodniej części terenu, poszerzenie terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (M2) oraz korekta zasięgu korytarza ekologicznego (biologicznego) – zmiana na 1 na rys. nr: II.1., II.4;
 2. w Trzebini, dla terenów rejonie tzw. Skałki przy granicy z Młoszową, wycofanie terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (M2) i przeznaczenie ich na tereny lasów (ZL), zmiana części terenu zieleni urządzonej (ZU) na teren zieleni nieurządzonej (Z) oraz przełożenie w kierunku południowym przebiegu drogi KDL w Trzebini i Młoszowej – zmiany nr 2 na rys. nr: II.1, II.2 i II.4;
 3. w Młoszowej, dla terenów w rejonie ul. Trzeciej i ul. Krakowskiej, uwzględnienie orientacyjnego przebiegu kontynuacji połączenia ul. Szembeka z ul. Trzecią do drogi krajowej nr 79 oraz zmiana przeznaczenia fragmentu terenu pomiędzy linią kolejową a projektowaną drogą z terenu zabudowy mieszkaniowej (M2) na teren zieleni urządzonej (ZU) – zmiana nr 3 na rys. nr: II.1,II.2;
 4. w Trzebini, w rejonie ul. Końcowej (obr. Trzebionka) zmiana terenów zieleni urządzonej (ZU) na tereny produkcji energii za pomocą ogniw fotowaltaicznych (PU2) – zmiana nr 4 na rys. nr II.1;
 5. w Młoszowej, w sąsiedztwie ul. Bożniowa, zmiana części terenu lasów (ZL) oraz zieleni nieurządzonej (Z) na teren zabudowy mieszkaniowej rozproszonej (M3) – zmiana nr 5 na rys. nr: II.1, II.4;
 6. w Lgocie, na wschód od ul.Jesionkowej, wprowadzenie możliwości lokalizacji zabudowy zagrodowej i hodowlanej oraz korekta zasięgu korytarza ekologicznego – zmiana nr 6 na rys. nr: II.1, II.4;
 7. w Dulowej, na północ od ul.Hrabiego Potockiego zmiana położenia terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (M2) – zmiany nr 7 na rys. nr II.1;
 8. w Trzebini przy ul.Jana Kilińskiego, zmiana terenu parkingu (KP) na teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (M2) oraz części terenu ogrodów działkowych (ZD) w Młoszowej na teren parkingu (KP) – zmiana nr 8 na rys. nr II.1;
 9. zmiana zasięgu aglomeracji Chrzanów, w uwarunkowaniach i ustaleniach – zmiana nr 9 na rys. nr: I.3 i II.3 oraz II.4;
 10. aktualizacja zasięgu terenów zamkniętych, na rysunkach uwarunkowań nr: I.1, I.2, I.4, kierunków nr: II.1, II.2 i II.4, oraz na schemacie nr 15 w uwarunkowaniach – zmiany nr 10;
 11. zmiany przebiegu rurociągu produktowego: w obr. Trzebionka – w rejonie ul. Kwiatowej, w obr. Wodna – w rejonie ulicy bocznej od ul.1000-lecia Państawa Polskiego oraz w rejonie dawnej głównej podsadzkowni KWK „Siersza”, w obr. Siersza – w terenie na północny – wschód od ul.Piaskowej, w obr. Czyżówka – w terenach lasów w sąsiedztwie składowiska Elektrowni „Siersza” – zmiany nr 11 na rys. nr: II.1 i II.3;
 12. w Trzebini przy ul.Gen. Sikorskiego (obr. Trzebionka) zmiana części terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (M2) na teren zieleni urządzonej (ZU) – zmiana nr 12 na rys. nr: II.1, II.4;
 13. w Trzebini w rejonie ul.Gen. Sikorskiego i ul.Kwiatowej (obr. Trzebionka), przesunięcie w kierunku zachodnim i połączenie z ul. Gen. Sikorskiego przez rondo projektowanej drogi KDZ oraz korekta korytarza wielofunkcyjnego dla terenu przylegającego od strony północnej do ul. Gen. Wł. Sikorskiego – zmiana nr 13 na rys. nr: II.1, II.2 i II.4;
 14. opisanie projektowanej drogi głównej ruchu przyspieszonego klasy GP łączącej autostradę A4 z drogą DK 94 jako drogi krajowej wskazanej w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego – zmiana nr 14 na rys. nr: II.1., II.2;
 15. w Pile Kościeleckiej przy ul. Trzebińskiej w rejonie rzeki Chechło, zmiana terenu zabudowy mieszkaniowej (M2) na tereny zieleni (Z) – zmiana nr 15 na rys. nr II.1;
 16. w Pile Kościeleckiej przy w ul. Chrzanowskiej w rejonie rzeki Chechło zmiana terenu zabudowy mieszkaniowej (M2) na teren rolny (R) – zmiana nr 16 na rys. nr II.1;
 17. w Bolęcinie przy skrzyżowaniu ul. Krakowskiej z ul. Trzebińską, zmiana terenu produkcyjno – usługowego (PU) na teren zabudowy mieszkaniowej i usługowej (MU) – zmiana nr 17 na rys. nr II.1;
 18. w Dulowej w terenie pomiędzy ul. Św. Floriana i ul. Parku Jurajskiego oraz w Młoszowej w rejonie Rzeczysk, uczytelnienie przebiegu korytarzy ekologicznych – zmiany nr 18 na rys. II.1 i II.4;
 19. w Trzebini przy ul. Miłej (obr. Wodna) zmiana przeznaczenia terenu zieleni urządzonej (ZU) na teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW) – zmiana nr 19 na rys. nr II.1;
 20. w Pile Kościeleckiej przy ul.Trzebińskiej, w sąsiedztwie stacji kontroli pojazdów, zmiana przeznaczenia terenu rolnego (R) na teren zabudowy usług komercyjnych (U1) – zmiana nr 20 na rys. nr II.1 oraz zastosowanie nowego podkładu topograficznego.

 

Mieszkańcy, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej na zgłaszanie uwag mają czas do dnia 08 października 2020r. (włącznie). Uwaga powinna zawierać: nazwisko i imię lub nazwę wnioskodawcy, adres do korespondencji, określenie przedmiotu, którego uwaga dotyczy oraz wskazanie działki lub terenu.

Projekt studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jest dostępny również na stronie internetowej urzędu miasta pod adresem: https://bit.ly/31QsiDg.

W okresie wyłożenia projektu, we wtorki i czwartki, informacji na temat projektu udzielał będzie projektant.

O wyłożeniu do wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebinia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko przeczytasz również pod tym linkiem trzebinia.pl/administracja-miasto-i-gmina/tablica-ogloszen.