Województwo Małopolskie ogłosiło dwa konkursy, które mają propagować aktywność fizyczną, szczególnie wśród dzieci i młodzieży oraz zachęcać mieszkańców regionu do zdrowego stylu życia.

 

małopolska

 

Oferty na realizację „Rodzinnych Rajdów Rowerowych” i „Wakacji z piłką nożną” mogą składać organizacje pozarządowe, które prowadzą działalność statutową w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Termin składania wniosków w obu konkursach mija 6 kwietnia br.

 

Oferty w obu konkursach można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty - na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Turystyki i Sportu, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków z dopiskiem na kopercie: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku z zakresu realizacji projektów „Rodzinne rajdy rowerowe” i „Wakacje z piłką nożną”. Należy pamiętać, że o terminowym złożeniu oferty decyduje data jej wpływu do UMWM (nie data stempla pocztowego).

 

Więcej informacji:  https://www.malopolska.pl/aktualnosci/sport/pilka-nozna-i-rower-sposobem-na-wakacyjna-nude