Firma WYG Consulting Sp. z o.o., w partnerstwie z Małopolskim Związkiem Pracodawców LEWIATAN realizuje obecnie projekt outplacementowy finansowany ze środków UE, skierowany do pracowników przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem z pracy, osób zwolnionych oraz odchodzących z rolnictwa.

 cel praca

 

Projekt „Wprowadzam zmiany – program outplacementowy dla pracowników przewidzianych do zwolnienia z pracy, osób zwolnionych oraz odchodzących z rolnictwa lub członków ich rodzin ubezpieczonych w KRUS zamieszkujących Subregion Małopolska Zachodnia” ma na celu aktywizację zawodową wskazanych grup i wsparcie ich w powrocie na rynek pracy poprzez ich udział we wsparciu szkoleniowo-doradczym, czego bezpośrednim efektem będzie: podjęcie nowego zatrudnienia lub utrzymanie zagrożonego miejsca pracy lub podjęcie pracy poza rolnictwem.

 

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE:

· znaczenie konkretnej i sprecyzowanej ścieżki rozwoju zawodowego przy wsparciu doświadczonych ekspertów,

· możliwość zdobycia nowych lub uzupełnienia posiadanych kwalifikacji zawodowych,

· udział w płatnych stażach i praktykach w firmach,

· wsparcie – w zależności od potrzeb uczestnika – świadczone przez doradców zawodowych, coachów kariery lub psychologów,

· zdobycie zatrudnienia.

 

ADRESACI PROJEKTU:

Wszyscy mieszkańcy powiatów:  chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego,  wadowickiego, którzy spełniają jedno z poniższych kryteriów:

· osoba zwolniona – osoba pozostająca bez zatrudnienia, która utraciła pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu,

· osoba przewidziana do zwolnienia (na wypowiedzeniu),

· osoba zagrożona zwolnieniem z pracy,

· osoba zainteresowana odejściem z rolnictwa – osoba posiadająca gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 2 ha przeliczeniowych, lub członkowie jej rodziny ubezpieczeni KRU), deklarująca zainteresowanie podjęciem pracy poza rolnictwem.

 

PROPONOWANE DZIAŁANIA W PROJEKCIE

 Ścieżka zawodowa, dla osób które chcą kontynuować/podjąć pracę zawodową:

· Doradztwo zawodowe (w tym opracowanie Indywidualnego Planu Działania),

· Warsztaty „Kluczowa jest rozmowa”,

· Pośrednictwo pracy,

· Bezpłatne szkolenia / kursy zawodowe,

· Staże i praktyki w firmach  - w trakcie stażu uczestnik otrzymuje stypendium w wysokości 1670 zł za każdy miesiąc odbywania stażu (czas trwania stażu 3 miesiące),

 

Uczestnictwo w projekcie jest dofinansowywane w 100%. Uczestnik nie ponosi więc żadnych kosztów!

 

Szczegółowe informacje dostępne są w Biurze Projektu:

ul. Kościuszki 43 lokal 302, 30-114 Kraków
tel. 12 363 80 86 – 84, 513 976 606

na stronie internetowej:  www.celpraca.pl   

 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, okres realizacji projektu 01.07.2016 – 31.12.2017.