INFORMACJA

BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI

o konsultacjach

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

obszaru położonego przy ulicy Grunwaldzkiej w Trzebini

w obrębach ewidencyjnych Myślachowice, Siersza i Wodna

 

W dniach od 30 listopada do 14 grudnia br. przeprowadzone zostaną konsultacje projektu zmiany ww. planu. Konsultacje mają na celu zapoznanie lokalnej społeczności z przyjętym projektem zmiany planu oraz zebranie od interesariuszy opinii dotyczących proponowanych zmian w planie. Oczekiwany efekt konsultacji to opracowanie projektu zmiany planu, który stworzy możliwości rozwoju terenów, przy jednoczesnym zminimalizowaniu negatywnych oddziaływań na środowisko.

 

Z uwagi na to, że zmiany obejmują tylko niektóre ustalenia obowiązującego planu, konsultacjom poddany zostaje dokument przedstawiony w formie ujednoliconego tekstu planu z wyróżnieniem proponowanych zmian oraz fragment rysunku planu, objęty zmianami.

 

Formy konsultacji obejmują:

  1. konsultacje pisemne umożliwiające odbiorcom wyrażenie swojej opinii na piśmie za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz poczty tradycyjnej skierowane do określonej grupy interesariuszy (interesariuszami są: wspólnoty mieszkaniowe na Osiedlu Gwarek za pośrednictwem Spółki z o. o. „Gwarek”, przedsiębiorcy i podmioty użyteczności publicznej, działające na obszarze planu, Spółka Restrukturyzacji Kopalń z siedzibą w Bytomiu, Stowarzyszenia, Chrzanowska Izba Gospodarcza, Lasy Państwowe oraz Rady Osiedli: Siersza, Krze, Górka oraz Rada Sołecka w Myślachowicach),
  2. pisemne (w tym elektroniczne) zbieranie uwag, opinii, wniosków i propozycji od wszystkich zainteresowanych.

 

Projekt zmiany planu dostępny będzie na stronie internetowej urzędu, podstrona → PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO → Projekty planów w dniach od 30 listopada do 14 grudnia 2016 r.

 

Uwagi, opinie, wnioski i propozycje do projektu można składać w terminie od 30 listopada do 14 grudnia br. pisemnie na adres urzędu (ul. Marszałka Piłsudskiego 14, 32-540 Trzebinia) lub pocztą e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wpisując tytuł wiadomości KONSULTACJE - ZMIANA PLANU GRUNWALDZKA.

 

Projekt zmiany planu będzie również dostępny w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. Narutowicza 10 (pokój nr 11 drugie piętro), w Wydziale Architektury i Urbanistyki.

 

Obowiązujący plan przyjęty został uchwałą Nr LV/598/VI/2014 Rady Miasta Trzebini z dnia 20  października 2014 r. Zmiany w planie dotyczą:

  1. zmian w tekście uchwały w zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zawartych w §8 ust.1 uchwały,
  2. zmian w tekście uchwały w zakresie zasad gospodarowania odpadami zawartych w §8 ust.6,
  3. zmian w tekście uchwały i na rysunku planu w zakresie wprowadzenia terenu zabudowy usługowej oznaczonego symbolem 9U (na dotychczasowych terenach 6U, 7U oraz ZP/U), na którym możliwa będzie realizacja zabudowy usługowej z funkcją mieszkalną.

 

Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta w Trzebini. Osobą uprawnioną do kontaktu jest:

  •       Ewa Jaśko tel. 32 711 10 49, adres  e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag, opinii, wniosków i propozycji jest Burmistrz Miasta Trzebini.

 

Zapraszam wszystkich zainteresowanych

do udziału w konsultacjach

 

 

Z up. Burmistrza

Zastępca Burmistrza

Krystyna Barbara Siemek

 

Dokumenty związane z projektem: