A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Uznanie / nie uznanie za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członka rodziny

Sprawę załatwia: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
Naczelnik: Naczelnik Krzysztof Świątek
Lokalizacja: ul. Narutowicza 10, III piętro, pokój nr 31
Telefon: 32 7111 078 lub 32 6121 227 wew. 178
Dokumenty do pobrania:

Procedura załatwienia sprawy

Osoba odpowiedzialna:

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

Krzysztof Świątek

Wymagane dokumenty:

Wnioskodawca (żołnierz lub członek rodziny) winien złożyć podanie oraz załączyć:

 • Oświadczenie żołnierza samotnego, że nie jest w związku małżeńskim i prowadzi osobne gospodarstwo domowe.
 • Zaświadczenie o dochodach członków rodziny lub zaświadczenie o uczęszczaniu do szkół i osiąganych stypendiach, a w przypadku bezrobotnych – zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu i wysokości pobieranego przez członków rodziny zasiłku, kserokopia (oryginał do wglądu) aktu małżeństwa i/lub urodzenia dziecka .
 • Zaświadczenie z jednostki wojskowej o terminie odbywania służby.
 • W przypadku żołnierza samotnego – poświadczenie zajmowania lokalu mieszkalnego lub domu mieszkalnego (akt własności, przydział lokalu), w którym jest zameldowany na pobyt stały, jeżeli nie ma innych osób zobowiązanych do pokrywania należności z tytułu zajmowania tego lokalu lub domu mieszkalnego.
Opłaty:

Nie podlega opłacie skarbowej.

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Miasta w Trzebini, Dziennik Podawczy ul. Marszałka Piłsudskiego 14 lub/ i/oraz Dziennik Podawczy w budynku przy ul. Narutowicza 10.

Termin załatwienia sprawy:

Termin wydania decyzji wynosi do jednego miesiąca.

Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1541)
 2. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 poz. 2096)
 3. Ustawa o opłacie skarbowej (tj. Dz.U.  z 2019 poz. 1000)
Tryb odwoławczy:

W przypadku wydania decyzji niekorzystnej dla wnioskującego, można złożyć odwołanie do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Burmistrza Miasta, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Uwagi i dodatkowe informacje:

Organ prowadzący postępowanie może żądać dodatkowych wyjaśnień od wnioskodawcy.

 

Członkami rodziny pozostającymi na wyłącznym utrzymaniu żołnierza są małżonka, dzieci, rodzice oraz inne osoby, jeżeli żołnierza obciąża obowiązek alimentacyjny względem tych osób, a uzyskiwany przez nie łączny dochód jest niższy od minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w grudniu roku poprzedniego ustalonego na podstawie odrębnych przepisów.

 

Członkom rodziny żołnierza, ze względu na których został on uznany za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu, przysługuje zasiłek na utrzymanie tych osób, wypłacany przez dowódcę jednostki, w której żołnierz odbywa służbę, za okres pełnienia czynnej służby wojskowej.

 

Jeżeli żołnierz nabył prawo do zasiłku po dniu stawienia się do służby, zasiłek wypłaca się od dnia nabycia tego prawa.

 

Żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz żołnierzom samotnym, w okresie odbywania przez nich czynnej służby wojskowej, z wyjątkiem okresowej służby wojskowej:

 • Pokrywa się:
 1. należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego zajmowanego na podstawie decyzji administracyjnej,
 2. należności z tytułu zajmowania spółdzielczego lokalu mieszkalnego typu lokatorskiego,
 3. bieżące opłaty eksploatacyjne z tytułu zajmowanego spółdzielczego lokalu mieszkalnego typu własnościowego,
 4. należności z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego na podstawie umowy najmu z wyjątkiem sytuacji, w których przedmiotem najmu jest część lokalu, a jedna ze stron umowy jest obciążona obowiązkiem alimentacyjnym względem drugiej strony,
 5. bieżące należności z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego stanowiącego przedmiot odrębnej własności w rozumieniu przepisów o własności lokali, albo domu mieszkalnego stanowiącego przedmiot własności żołnierza.

   

 • Zawiesza się spłatę:
 1. Pożyczki uzyskanej z zakładowego funduszu mieszkaniowego,
 2. Kredytu lub pożyczki udzielonych przez banki lub instytucje uprawnione do udzielenia kredytów lub pożyczek, chyba że strony w umowie postanowiły inaczej,

 

Pożyczka i kredyt w okresie zawieszenia ich spłaty nie podlegają oprocentowaniu.

Uprawnienia, o których mowa wyżej, przysługują również małżonkom żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową, z wyjątkiem okresowej służby wojskowej, jeżeli ze względu na nie żołnierze zostali uznani za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny

 

Warunkiem korzystania z uprawnień wymienionych:

- w pkt. 1 – jest nieoddanie lokalu mieszkalnego do bezpłatnego używania w najem lub podnajem oraz zawarcie przez żołnierza umowy najmu z właścicielem lokalu mieszkalnego oraz dopełnienie obowiązku zameldowania się w tym lokalu na pobyt stały.

- w pkt. 2 – jest zaciągnięcie kredytu lub pożyczki przed dniem powołania żołnierza do czynnej służby wojskowej.