A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą

Sprawę załatwia: Urząd Stanu Cywilnego
Naczelnik: Marzena Bober
Lokalizacja: ul. Marszałka Piłsudskiego 14, parter, pokój nr 13
Telefon: (32) 7111038
Informacje dodatkowe:

Aktualizacja 06.12.2018 r.

Osoba odpowiedzialna:

Urząd Stanu Cywilnego w Trzebini, ul. Marszałka Piłsudskiego 14, parter, pokój nr 13

nr tel. USC 32 7111038 kierownik 32 7111093, centrala urzędu 32 6121227 wew. 138, 193

Wymagane dokumenty:
  1. Wniosek strony.
  2. Dokumenty potwierdzające zdarzenie za granicą (urodzenie, małżeństwo, zgon) lub uwierzytelnione kopie tych dokumentów.
Opłaty:

Opłatę skarbową za wydanie decyzji w wysokości 39 zł wpłaca się na konto Urzędu Miasta w Trzebini z chwilą złożenia wniosku.

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Stanu Cywilnego w Trzebini, ul. Marszałka Piłsudskiego 14, parter, pokój nr 13

nr tel. USC 32 711038, kierownik 32 7111093, centrala urzędu 32 6121227 wew. 138, 193

Termin załatwienia sprawy:

Treść zagranicznego dokumentu odtwarza się w formie czynności materialno-technicznej, niezwłocznie.

Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2064 z późn.zm.)
Tryb odwoławczy:

Odmowa dokonania odtworzenia następuje w formie decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie do Wojewody Małopolskiego, za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania.

Uwagi i dodatkowe informacje:

Wniosek o odtworzenie treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego. Wniosek może złożyć osoba, której dokument potwierdzający zdarzenie dotyczy lub inna osoba, która wykaże interes prawny lub interes faktyczny w odtworzeniu dokumentu potwierdzającego zgon. Po dokonaniu odtworzenia wydaje się wnioskodawcy odpis zupełny aktu stanu cywilnego.