A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem miesiąca

Sprawę załatwia: Urząd Stanu Cywilnego
Naczelnik: Marzena Bober
Lokalizacja: ul. Marszałka Piłsudskiego 14, parter, pokój nr 13
Telefon: (32) 7111038
Informacje dodatkowe:

Aktualizacja 01.02.2021 r.

Osoba odpowiedzialna:

Urząd Stanu Cywilnego w Trzebini, ul. Marszałka Piłsudskiego 14, parter, pokój nr 13

nr tel. USC 32 7111038, kierownik 32 7111093, centrala urzędu 32 6121227 wew. 138, 193

Wymagane dokumenty:
  1. Wniosek stron.
  2. Dokumenty tożsamości do wglądu.
  3. Dokumenty potwierdzające ważne względy.
Opłaty:

Opłatę skarbową za zezwolenie w wysokości 39,00 zł wpłaca się na konto Urzędu Miasta w Trzebini z chwilą złożenia wniosku.

Opłaty można uiścić w siedzibie USC tylko bezgotówkowo przy użyciu karty płatniczej.

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Stanu Cywilnego w Trzebini, ul. Marszałka Piłsudskiego 14, parter, pokój nr 13

Termin załatwienia sprawy:

Zezwolenie wydawane jest niezwłocznie.

Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy
  2. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego

 

Tryb odwoławczy:

O odmowie wydania zezwolenia kierownik USC zawiadamia pisemnie osoby, których odmowa dokonania czynności dotyczy. W terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia osoby, których czynność dotyczy, mogą złożyć wniosek do sądu o rozstrzygnięcie czy przyczyny odmowy wskazane w zawiadomieniu uzasadniają odmowę dokonania czynności.

Uwagi i dodatkowe informacje:

Kierownik USC może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem miesiąca, jeżeli przemawiają za tym ważne względy. Za ważne względy uznawane są w szczególności: ciąża, choroba jednego z przyszłych małżonków.