A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Uzupełnienie brakujących danych w aktach stanu cywilnego

Sprawę załatwia: Urząd Stanu Cywilnego
Naczelnik: Marzena Bober
Lokalizacja: ul. Marszałka Piłsudskiego 14, parter, pokój nr 13
Telefon: (32) 7111038
Informacje dodatkowe:

Aktualizacja 01.02.2021 r.

Osoba odpowiedzialna:

Urząd Stanu Cywilnego w Trzebini, ul. Marszałka Piłsudskiego 14, parter, pokój nr 13

nr tel. USC 32 7111038, kierownik 32 7111093, centrala urzędu 32 6121227 wew. 138, 193

Wymagane dokumenty:
  1. Wniosek strony.
  2. Zagraniczne dokumenty stanu cywilnego (jeżeli są podstawa uzupełnienia).
Opłaty:

Opłatę skarbową za wydanie decyzji w wysokości 39,00 zł wpłaca się na konto Urzędu Miasta w Trzebini z chwilą złożenia wniosku.

Opłaty można uiścić w siedzibie USC tylko bezgotówkowo przy użyciu karty płatniczej.

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Stanu Cywilnego w Trzebini, ul. Marszałka Piłsudskiego 14, parter, pokój nr 13

Termin załatwienia sprawy:

Uzupełnienia aktu stanu cywilnego dokonuje się niezwłocznie w formie materialno-technicznej.

Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2064 z późn.zm.)
Tryb odwoławczy:

Odmowa dokonania uzupełnienia następuje w formie decyzji administracyjnej, od której przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Małopolskiego, za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania.

Uwagi i dodatkowe informacje:

Uzupełnieniu podlega akt stanu cywilnego, który nie zawiera wszystkich wymaganych danych. Uzupełnienia dokonuje się na podstawie innych aktów stanu cywilnego, akt zbiorowych lub zagranicznych dokumentów stanu cywilnego.

 

Uzupełnienia aktu stanu cywilnego można dokonać z urzędu, na wniosek osoby, której ten akt dotyczy lub jej przedstawiciela ustawowego, na wniosek osoby mającej w tym interes prawny lub prokuratora. Po dokonaniu uzupełnieniu wnioskodawcy wydaje się odpis zupełny aktu stanu cywilnego.