A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zgłoszenie urodzenia dziecka

Sprawę załatwia: Urząd Stanu Cywilnego
Naczelnik: Marzena Bober
Lokalizacja: ul. Marszałka Piłsudskiego 14, parter, pokój nr 13
Telefon: (32) 7111038
Informacje dodatkowe:

Aktualizacja 06.12.2018 r.

Dokumenty do pobrania:

Procedura załatwienia sprawy

 

Osoba odpowiedzialna:

Urząd Stanu Cywilnego w Trzebini, ul. Marszałka Piłsudskiego 14, parter, pokój nr 13, nr tel. USC 32 612-13-27, kierownik 32 7111038, centrala urzędu 32 6121227 wew. 138, 193

 

Wymagane dokumenty:
  1. Karta urodzenia lub karta martwego urodzenia, przekazana przez podmiot wykonujący działalność leczniczą.
  2. Dokumenty tożsamości rodziców (dowód osobisty lub paszport).
Procedura:

Zgłoszenia urodzenia dziecka dokonuje się w terminie 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia, a w przypadku gdy dziecko urodziło się martwe w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia. Zgłoszenia urodzenia dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze względu na miejsce urodzenia dziecka.

 

Zgłoszenia urodzenia dziecka może dokonać: matka lub ojciec dziecka, którzy mają ukończone 16 lat i nie zostali pozbawieni zdolności do czynności prawnych, przedstawiciel ustawowy (np. rodzic) lub opiekun matki - w pozostałych sytuacjach np. jeśli matka dziecka ma mniej niż 16 lat lub została pozbawiona zdolności do czynności prawnych. Urodzenie dziecka można zgłosić samodzielnie lub przez pełnomocnika. 

 

Po dokonaniu rejestracji jest wydawany z urzędu bezpłatnie jeden odpis skrócony  aktu urodzenia, powiadomienie o nadaniu numeru PESEL oraz potwierdzenie zameldowania dziecka.

Opłaty:

Bez opłat

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Stanu Cywilnego w Trzebini, ul. Marszałka Piłsudskiego 14, parter, pokój nr 13

Termin załatwienia sprawy:

Akt urodzenia sporządza się w rejestrze stanu cywilnego w dniu zgłoszenia urodzenia dziecka.

 

W przypadku braku bezpośredniego dostępu do rejestru stanu cywilnego, rejestracji dokonuje się nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia, w którym powstał obowiązek rejestracji.

Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2064 z późn.zm.)
  2. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2018 r. poz. 1382 z późn.zm.)

 

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.