A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zgłoszenie zgonu

Sprawę załatwia: Urząd Stanu Cywilnego
Naczelnik: Marzena Bober
Lokalizacja: ul. Marszałka Piłsudskiego 14, parter, pokój nr 13
Telefon: (32) 7111038
Informacje dodatkowe:

Aktualizacja 06.12.2018 r.

Dokumenty do pobrania:

Procedura załatwienia sprawy

Osoba odpowiedzialna:

Urząd Stanu Cywilnego w Trzebini, ul. Marszałka Piłsudskiego 14, parter, pokój nr 13, nr tel. USC 32 7111038, kierownik 32 7111093, centrala urzędu 32 6121227 wew. 138, 193

Wymagane dokumenty:
  1. Karta zgonu wystawiona przez lekarza.
  2. Dowód osobisty osoby zmarłej (w przypadku cudzoziemca – paszport).
  3. Dowód osobisty współmałżonka (do wglądu).
  4. Dowód osobisty osoby zgłaszającej (do wglądu).
Opłaty:

Bez opłat

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Stanu Cywilnego w Trzebini, ul. Marszałka Piłsudskiego 14, parter, pokój nr 13

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, w chwili złożenia wniosku.

Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2064 z późn.zm.)
  2. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2017 r. poz. 912 z późn. zm.)
Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Uwagi i dodatkowe informacje:

Zgon rejestruje się w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwym dla miejsca zgonu albo miejsca znalezienia zwłok. Zgon osoby należy zgłosić w terminie 3 dni od dnia wystawienia karty zgonu, natomiast w przypadku śmierci spowodowanej chorobą zakaźną – w ciągu 24 godzin od momentu zgonu. Zgłoszenia zgonu dokonuje najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej: małżonek, krewni zstępni, krewni wstępni, krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa oraz powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.

 

Po zarejestrowaniu zgonu wydawany jest jeden bezpłatny odpis skrócony aktu zgonu osobie zgłaszającej zgon.

 

Zgłoszenie zgonu powoduje automatyczne wymeldowanie osoby, która zmarła oraz unieważnienie jej dowodu osobistego.