A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Decyzja w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Sprawę załatwia: Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Naczelnik: Paweł Korbiel
Lokalizacja: ul. Narutowicza 10, II piętro, pokój nr 20
Telefon: (32) 71 11 079 (naczelnik)
Informacje dodatkowe:

aktualizacja 07.02.2019 r.

Osoba odpowiedzialna:

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - Referat Gospodarki Nieruchomościami, ul. Narutowicza 10, II piętro, pokój nr 23, nr telefonu (32) 612 15 59, (32) 711 10 69, wew. 169

Pracownik odpowiedzialny za załatwienie przedmiotowej sprawy – Inspektor Barbara Szeremeta

Wymagane dokumenty:
  1. Wniosek osoby będącej użytkownikiem wieczystym nieruchomości, który winien zawierać:

- oznaczenie wnioskodawcy (użytkownika wieczystego)

- numer działki,

- powierzchnię działki,

- obręb,

- podpis wnioskodawcy.

Opłaty:

Opłata w wysokości 10 zł

Opłatę skarbową  można uiścić na rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy o/Trzebini nr konta 49 84440008 0030 0375 7018 0001

Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej należy dostarczyć w chwili złożenia wniosku. W przypadku opłaty bezgotówkowej na przelewie należy dokładnie oznaczyć dane wpłacającego oraz tytuł z jakiego powstało zobowiązanie.

 

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Miasta w Trzebini, Biuro Obsługi Klienta - ul. Marszałka Piłsudskiego 14, pokój nr 1 na parterze

Termin załatwienia sprawy:

30 dni (zgodnie z KPA)

Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2012 r. poz. 83 z późn. zm.)
  2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z poźn. zm.)
  3. Kodeks Postępowania Administracyjnego Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z poźn. zm.)
Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Burmistrza Miasta, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Uwagi i dodatkowe informacje:

Wszelkie uwagi proszę przekazywać pisemnie na adres Urzędu Miasta