A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Podział nieruchomości

Sprawę załatwia: Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Naczelnik: Paweł Korbiel
Lokalizacja: ul. Narutowicza 10, II piętro, pokój nr 13A
Telefon: (32) 612 12 27 wew. 174, (32) 711 10 74
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Informacje dodatkowe:

Informacja zaktualizowana 03.01.2018 r.

Dokumenty do pobrania:

Procedura załatwienia sprawy | Wzór wniosku

Osoba odpowiedzialna:

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - Referat Regulacji Geodezyjno-Prawnych ul. Narutowicza 10, II piętro, pokój 13 A, 32-540 Trzebinia, tel. (32) 711 10 74

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek osoby posiadającej tytuł prawny do nieruchomości, w którym określa cel podziału.
a. dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np odpis z księgi wieczystej, akt własności ziemi, postanowienie spadkowe, akt notarialny, i inne),
b. wypis i wyrys z katastru nieruchomości,
c. wstępny projekt podziału opracowany na kopii mapy zasadniczej, a w przypadku jej braku – na kopii mapy katastralnej, uzupełniony w razie potrzeby niezbędnymi dla projektu podziału elementami zagospodarowania terenu,
d. wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej,
e. decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
f. pozwolenie, którym mowa w art.96 ust.1a, w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków
g. w przypadku gdy nieruchomości ukształtowanych w sposób uniemożliwiający ich racjonalne zagospodarowanie właściciele mogą złożyć zgodny wniosek o ich połączenie i ponowny podział na działki gruntu, jeżeli przysługują im jednorodne prawa do tych nieruchomości. Do wniosku należy dołączyć, złożone w formie aktu notarialnego, zobowiązanie do dokonania zamiany.

2.Wstępny projekt podziału nieruchomości powinien zawierać w szczególności:
- granice nieruchomości podlegającej podziałowi;
- oznaczenie nieruchomości podlegającej podziałowi według danych z katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej, a w razie jej braku - według innych dokumentów określających stan prawny nieruchomości;
- powierzchnię nieruchomości podlegającej podziałowi;
- naniesione w kolorze czerwonym granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu;
- przedstawione w kolorze czerwonym powierzchnie projektowanych do wydzielenia działek gruntu;
- przedstawioną w formie graficznej w kolorze czerwonym lub w formie opisowej propozycję sposobu zapewnienia dostępu projektowanych do wydzielenia działek gruntu do drogi publicznej.

3.Jeżeli przedmiotem podziału jest nieruchomość zabudowana, a proponowany jej podział powoduje także podział budynku, granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu powinny przebiegać wzdłuż pionowych płaszczyzn, które tworzone są przez ściany oddzielenia przeciwpożarowego usytuowane na całej wysokości budynku od fundamentu do przekrycia dachu. W budynkach, w których nie ma ścian oddzielenia przeciwpożarowego, granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu powinny przebiegać wzdłuż pionowych płaszczyzn, które tworzone są przez ściany usytuowane na całej wysokości budynku od fundamentu do przekrycia dachu, wyraźnie dzielące budynek na dwie odrębnie wykorzystywane części, które mają własne wejścia i są wyposażone w odrębne instalacje.

W przypadku, o którym mowa, odcinek granicy wewnątrz budynku przedstawia się na rzutach poszczególnych kondygnacji budynku.

 

Opłaty:

Brak opłat.

 

Miejsce składania dokumentów:

Biuro Obsługi Klienta (ul. Marszałka Piłsudskiego 14, pokój nr 1 – parter)

Termin załatwienia sprawy:

Podział nieruchomości zostanie zatwierdzony po przedłożeniu do wniosku dokumentów zgodnie z art.97 ust.1b ustawy o gospodarce nieruchomościami, tj. protokołu z przyjęcia granic nieruchomości, wykazu zmian gruntowych, wykazu synchronizacyjnego, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księgach wieczystych oraz mapy z projektem podziału, opatrzonej klauzulą o przyjęciu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Termin zgodnie z KPA.

 

Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. 2016 poz. 2147 z późn. zmianami),
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 07.12.2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. Nr 268 poz.2663 z 2004 r.) 
  3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Trzebini.

Uwagi i dodatkowe informacje:

Wszelkie uwagi proszę przekazywać pisemnie na adres Urzędu Miasta.