A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Przejęcie nieruchomości na rzecz gminy w formie darowizny

Sprawę załatwia: Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Naczelnik: Paweł Korbiel
Lokalizacja: ul. Narutowicza 10, II piętro, pokój nr 16
Telefon: (32) 71 11 079 (naczelnik)
Informacje dodatkowe:

aktualizacja 02.11.2017 r.

Dokumenty do pobrania:

Procedura załatwienia sprawy

 

Osoba odpowiedzialna:

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – Referat Gospodarki Nieruchomościami, ul. Narutowicza 10, II piętro, pokój nr 17,  nr telefonu (32) 612 12 27 wew. 167, (32) 711 10 67

 

Pracownik odpowiedzialny za załatwienie sprawy - Kierownik Ewelina Siegień-Kłapacz

 

 

Wymagane dokumenty:
  1. Wniosek o darowiznę nieruchomości na rzecz Gminy Trzebinia, zawierający oznaczenie wnioskodawcy, numer działki, powierzchnię działki będącej przedmiotem darowizny, obręb, cel darowizny, podpis wnioskodawcy.
  2. Kserokopia dokumentu stwierdzającego własność nieruchomości wnioskodawcy (aktualny odpis z księgi wieczystej lub akt własności ziemi).
Procedura:

O terminie podpisania aktu notarialnego wnioskodawca zostaje poinformowany pisemnie lub telefonicznie. Przy podpisywaniu umowy notarialnej należy okazać dowód osobisty.

 

Opłaty:

Brak opłat.

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Miasta w Trzebini, Biuro Obsługi Klienta - ul. Marszałka Piłsudskiego 14, pokój nr 1 na parterze.

 

Termin załatwienia sprawy:

Ze względu na konieczność uzyskania opinii odpowiednich organów oraz podjęcia uchwały Rady Miasta termin załatwienia sprawy wynosi około 3 miesięcy.

 

Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875),

  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2017r, poz. 459 z późn. zm.),

  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 2147 z poźn. zm.)

 

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.