A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rozgraniczenie nieruchomości

Sprawę załatwia: Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Naczelnik: Paweł Korbiel
Lokalizacja: ul. Narutowicza 10, II piętro, pokój nr 20
Telefon: (32) 71 11 079 (naczelnik)
Informacje dodatkowe:

Informacja zaktualizowana 29.01.2019 r.

Dokumenty do pobrania:

Procedura załatwienia sprawy | Wzór wniosku o rozgraniczenie

Osoba odpowiedzialna:

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - Referat Regulacji Geodezyjno-Prawnych, ul. Narutowicza 10, II piętro, pokój nr 16, nr telefonu (32) 612 12 27 wew. 174 (32) 711 10 74

 

 

Wymagane dokumenty:
  1. Wniosek osoby posiadającej tytuł prawny do nieruchomości, w którym określa:

a. rozgraniczenie całej nieruchomości,

b. rozgraniczenie części nieruchomości,

  1. odpis z księgi wieczystej dla nieruchomości rozgraniczanej.

 

Opłaty:

Koszty postępowania rozgraniczeniowego.

 

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Miasta w Trzebini, Biuro Obsługi Klienta - ul. Marszałka Piłsudskiego 14, pokój nr 1 na parterze

 

Termin załatwienia sprawy:

do dwóch miesięcy po otrzymaniu zgłoszenia, że operat został opatrzony klauzulą przyjęcia do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Chrzanowie.

 

Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 późniejszymi zmianami).
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 późniejszymi zmianami).
  3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późniejszymi zmianami).
  4. Rozporządzenie MSWiA i Gospodarki Żywnościowej w sprawie rozgraniczenia nieruchomości z dnia 14 kwietnia 1999 r. (Dz.U. Nr 45 poz. 453).

 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Sądu Rejonowego w Chrzanowie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Trzebini.

Zażalenie na postanowienie o naliczeniu kosztów postępowania rozgraniczeniowego wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Trzebini.

 

Uwagi i dodatkowe informacje:

Wszelkie uwagi proszę przekazywać pisemnie na adres Urzędu Miasta.