A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Sprawę załatwia: Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Naczelnik: Agnieszka Malczyk
Lokalizacja: ul. Narutowicza 10, 32-540 Trzebinia, III piętro, pokój nr 33
Telefon: 32 71 11 039
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Informacje dodatkowe:

Aktualizacja: 03.03.2021 r.

Osoba odpowiedzialna:

Anna Michalska- Główny specjalista w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta w Trzebini, ul. Narutowicza 10, 32-540 Trzebinia, III piętro, pokój nr 34, nr telefonu 32 71 11 077.

Katarzyna Wszołek-Muzyk – Inspektor w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta w Trzebini, ul. Narutowicza 10, 32-540 Trzebinia, III piętro, pokój nr 34, nr telefonu 32 71 11 027.

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wraz z załącznikami:

  • Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, sporządzony zgodnie z art. 66 i art. 74 a ustawy OOŚ, wraz z zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych – w liczbie odpowiednio po jednym egzemplarzu dla organu prowadzącego postępowanie oraz każdego organu opiniującego i uzgadniającego (dla przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko),
  • Karta informacyjna przedsięwzięcia sporządzona zgodnie z art. 62 a OOŚ, wraz z zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych – w liczbie odpowiednio po jednym egzemplarzu dla organu prowadzącego postępowanie oraz każdego organu opiniującego (dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko),
  • Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmująca obszar, o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie ustawy OOŚ - ilość egzemplarzy jw.
  • Mapa, w postaci papierowej oraz elektronicznej, w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie, wraz z wyznaczoną odległością, o której mowa w ust. 3a pkt 1; w przypadku przedsięwzięć innych niż wymienione w pkt 4, mapę sporządza się na podkładzie wykonanym na podstawie kopii mapy ewidencyjnej - ilość egzemplarzy jw.
  • Wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, w postaci papierowej lub elektronicznej, wydane przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie ustawy OOŚ.

Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, nie wymaga się dołączenia ww. dokumentu. W razie wątpliwości organ może wezwać inwestora do dołączenia dokumentu, w zakresie niezbędnym do wykazania, że liczba stron postępowania przekracza 10.

  • W przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji.
Procedura:

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i kartę informacyjną przedsięwzięcia przedkłada się w formie pisemnej oraz na informatycznych nośnikach danych z ich zapisem w formie elektronicznej w liczbie odpowiednio po jednym egzemplarzu dla organu prowadzącego postępowanie oraz każdego organu opiniującego i uzgadniającego.

Opłaty:

Wydanie decyzji podlega opłacie skarbowej w wysokości 205,00 zł. Opłatę należy uiścić bezgotówkowo na rachunek Urzędu w Banku Spółdzielczym nr rachunku: 49 8444 0008 0030 0375 7018 0001

 

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Miasta w Trzebini, Dziennik Podawczy, ul. Marszałka Piłsudskiego 14, 32-540 Trzebinia.

 

Termin załatwienia sprawy:

Ze względu na konieczność uzyskania wymaganych przepisami uzgodnień termin wydania decyzji wynosi od 2 do 3 miesięcy.

 

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 247).
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (DZ. U. z 2019 r. poz. 1839).
  3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.).

 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Miasta, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

Uwagi i dodatkowe informacje: