A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dotacje celowe dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych ze środków budżetu Gminy Trzebinia na dofinansowanie zadań związanych z ochroną środowiska

Sprawę załatwia: Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Naczelnik: Agnieszka Malczyk
Lokalizacja: ul. Narutowicza 10, pokój nr 34 (III piętro)
Telefon: 32 71-11-039
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Informacje dodatkowe:

Aktualizacja 03.12.2020 r.

Osoba odpowiedzialna:

Referat Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Narutowicza 10,  III piętro nr telefonu (32) 71-11-028

Pracownik odpowiedzialny za załatwienie sprawy - inspektor Marcin Głowacz

 

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Trzebinia na wymianę źródeł ciepła w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Trzebinia” wraz z wymaganymi dokumentami:

a) Dokument potwierdzający, że Wnioskodawca posiada tytuł prawny do nieruchomości, na której będzie realizowana inwestycja (aktualny odpis z księgi wieczystej lub elektroniczny numer księgi wieczystej),

b) Zgoda pozostałych współwłaścicieli na wykonanie inwestycji (w przypadku współwłasności),

c) Dokument potwierdzający prawo do władania nieruchomością lub lokalem w którym dokonywana będzie inwestycja wraz z dokumentem potwierdzającym prawo do dokonania inwestycji (w przypadku prawa do nieruchomości lub lokalu wynikającego z ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego),
d) Oświadczenie, że budynek nie posiada drugiego alternatywnego źródła ciepła, za wyjątkiem urządzeń pracujących w instalacji c.w.u. lub kominka opalanego drewnem,

e) Oświadczenie o zamiarze zlikwidowania starego źródła ciepła w istniejącym budynku mieszkalnym, w tym likwidacja kotła lub pieca węglowego nie spełniającego wymogów ekoprojektu zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/EC(WE).

 

2. Wniosek o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Trzebinia do planowanej instalacji przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5m3/d wraz z wymaganymi dokumentami:

a) Dokument potwierdzający, że Wnioskodawca posiada tytuł prawny do nieruchomości, na której będzie realizowana inwestycja (aktualny odpis z księgi wieczystej lub elektroniczny numer księgi wieczystej),

b) Zgodę pozostałych współwłaścicieli na wykonanie inwestycji (w przypadku współwłasności),

c) Dokument potwierdzający prawo do władania nieruchomością na której dokonywana będzie inwestycja wraz
z dokumentem potwierdzającym prawo do dokonania inwestycji (w przypadku prawa do nieruchomości wynikającego z ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego),

d) Oświadczenie o zamiarze zlikwidowania zbiornika na nieczystości płynne przy istniejącym budynku mieszkalnym.

e) Opinia eksploatatora sieci kanalizacyjnej, w sprawie braku możliwości podłączenia do istniejącej lub planowanej kanalizacji.

 

 

Procedura:

Warunkiem ubiegania się o udzielenie dotacji celowej jest zawarcie z Gminą Trzebinia umowy o udzielenie dotacji (przed dokonaniem jakichkolwiek wydatków). Podstawą do zawarcia umowy o udzielenie dotacji jest złożenie kompletnego w/w wniosku o udzielenie dotacji celowej do planowanej instalacji ekologicznego urządzenia grzewczego lub przydomowej oczyszczalni ścieków.

 

Po zrealizowaniu inwestycji Wnioskodawca przedkłada do Urzędu Miasta w Trzebini dokumenty potwierdzające jej wykonanie.

 

1. W przypadku zainstalowania ekologicznego urządzenia grzewczego dokumentami potwierdzającymi wykonanie inwestycji są:

a) oryginał faktury za demontaż starego źródła ciepła wraz z kserokopią (faktura powinna wskazywać Wnioskodawcę) oraz dokument potwierdzający zezłomowanie starego źródła ciepła,

b) oryginał faktury za zakup atestowanego urządzenia grzewczego i osprzętu wraz z kserokopią; faktura powinna wskazywać Wnioskodawcę jako nabywcę,

c) oryginał faktury za montaż ekologicznego urządzenia grzewczego wraz z kserokopią; faktura powinna wskazywać Wnioskodawcę jako nabywcę, a w przypadku samodzielnego montażu - oświadczenie
o samodzielnym zamontowaniu urządzenia,

d) kserokopię pozwolenia na budowę w przypadku przebudowy (rozbudowy) wewnętrznej instalacji gazowej (jeżeli jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów),

e) kserokopię świadectwa badań dla kotłów spełniających wymogi ekoprojektu zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/EC(WE).

 

2. W przypadku zainstalowania przydomowej ekologicznej oczyszczalni ścieków dokumentami potwierdzającymi wykonanie inwestycji są:

a) oryginał faktury/rachunku za zakup atestowanej przydomowej oczyszczalni ścieków wraz
z kserokopią;faktura powinna wskazywać Wnioskodawcę jako nabywcę,

b) oryginał faktury/rachunku za montaż przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z kserokopią; faktura powinna wskazywać Wnioskodawcę jako nabywcę, a w przypadku samodzielnego montażu - oświadczenie
o samodzielnym zamontowaniu urządzenia,

c) certyfikat zgodności wyrobu z normą PN-EN-12566-3+A2:2013,

d) kserokopia prawomocnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane,

e) zaświadczenie wystawione przez Starostę Chrzanowskiego o przyjęciu zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków,

f) projekt lub opis techniczny przydomowej oczyszczalni ścieków z zaznaczeniem jej lokalizacji na mapie sytuacyjno - wysokościowej,

g) kserokopia pozwolenia wodnoprawnego, jeśli jest wymagane,

h) opinia hydrogeologiczna dotycząca możliwości odprowadzenia oczyszczonych ścieków do gruntu, sporządzona przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia,

i) zgłoszenie do Burmistrza Miasta Trzebini przydomowej oczyszczalni ścieków do jej eksploatacji, zgodnie
z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska.

 

Przekazanie dotacji nastąpi po zaakceptowaniu przedłożonych przez Wnioskodawcę dokumentów oraz pozytywnym wyniku oględzin zainstalowanego urządzenia.

Opłaty:

Nie podlega opłacie skarbowej

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Miasta w Trzebini, Biuro Obsługi Klienta (Dziennik Podawczy) - ul. Marszałka Piłsudskiego 14 (na parterze)

Termin załatwienia sprawy:

Termin realizacji usługi zależy od indywidualnej sprawy

Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.).
  2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.).

 

 

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

Uwagi i dodatkowe informacje:

Kserokopie przedłożonych dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem w Referacie Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa i przedstawić oryginały dokumentów do wglądu. Przy podpisywaniu umowy dotacji należy okazać dowód osobisty.

 

Przy podpisywaniu umowy dotacji należy okazać dowód osobisty.