A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Sprawę załatwia: Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Naczelnik: Agnieszka Malczyk
Lokalizacja: Narutowicza 10, pokój nr 27
Telefon: (32) 71-11-039
Informacje dodatkowe:

Aktualizacja 18.08.2020 r.

Osoba odpowiedzialna:

Referat Gospodarki Komunalnej, ul. Narutowicza 10, pokój nr 27 (III piętro) nr telefonu 32 711 1040 lub 32 612 12 27 wew 140.

Pracownik odpowiedzialny za załatwienie sprawy – podinspektor Paweł Majcherczyk

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Procedura:

Wniosek należy przygotować zgodnie z Uchwałą nr XXXIV/363/VI/2013 Rady Miasta Trzebini z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Trzebinia.

 

Opłaty:

Wydanie decyzji podlega opłacie skarbowej w wysokości 107 zł. Opłatę należy uiścić na rachunek Urzędu w Banku Spółdzielczym, nr rachunku: 49 8444 0008 0030 0375 7018 0001

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Miasta w Trzebini, Biuro Obsługi Klienta - ul. Marszałka Piłsudskiego 14, pokój nr 1 na parterze

Termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z przepisami KPA do 30 dni, lecz zwykle usługa realizowana jest w terminie do 14 dni

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2017 r. poz. 1289) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257)

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Miasta, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania