A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zaświadczenie o pracy w gospodarstwie rolnym rodziców lub teściów

Sprawę załatwia: Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Naczelnik: Agnieszka Malczyk
Lokalizacja: ul. Narutowicza 10, pokój nr 34 (III piętro)
Telefon: (32) 71-11-092
Dokumenty do pobrania:

Procedura uzyskania zaświadczenia

Osoba odpowiedzialna:

Referat Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Narutowicza 10, pokój nr 34 (III piętro)

Pracownik odpowiedzialny za załatwienie sprawy - inspektor Marcin Głowacz.

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego pracę w gospodarstwie rolnym rodziców (we wniosku należy podać okres pracy w gospodarstwie, powierzchnię i położenie gospodarstwa, informację gdzie przedłożone zostanie zaświadczenie).
2. Kserokopie zeznań dwóch świadków na drukach uzyskanych w ZUS (Rp-8); własnoręczność podpisu świadków należy potwierdzić przez notariusza,
3. Kserokopia wypisu z ewidencji gruntów, potwierdzająca fakt posiadania gospodarstwa przez rodziców wnioskodawcy, określający jego położenie i powierzchnię.

Procedura:

Przed złożeniem wniosku należy potwierdzić załączone kserokopie dokumentów za zgodność z oryginałem w Referacie Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa i przedstawić oryginały dokumentów do wglądu.


Do stażu pracowniczego mogą być zaliczone okresy pracy (po ukończeniu 16 roku życia) w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez rodziców lub teściów, okresy prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w takim gospodarstwie, prowadzonym przez współmałżonka przypadające przed 1 stycznia 1983 r. oraz przypadające po dniu 31 grudnia 1982 r. okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym w charakterze domownika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.


Powierzchnia gospodarstwa rolnego, kwalifikująca do zaliczenia lat pracy w gospodarstwie:
- od 28.11.1964 r. do 22.12.1971 r - 0,2 ha,
- od 23.12.1971 r. do 30.06.1989 r. - 0,5 ha
- od 01.07.1989 r. - 1,0 ha

Opłaty:

Usługa nie podlega opłacie skarbowej

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Miasta w Trzebini, Biuro Obsługi Klienta (Dziennik Podawczy)- ul. Piłsudskiego 14, pokój nr 1 na parterze

Termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z przepisami KPA do 7 dni

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz. U. z 1990 r. nr 54 poz. 310).
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. nr 50 poz.291 z późniejszymi zmianami

Tryb odwoławczy:

Brak