A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów

Sprawę załatwia: Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Referat Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa
Naczelnik: Agnieszka Malczyk
Lokalizacja: ul. Narutowicza 10, pokój nr 34 (III piętro)
Telefon: (32) 71-11-027
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Informacje dodatkowe:

Aktualizacja 05.12.2017 r.

Osoba odpowiedzialna:

Referat Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Narutowicza 10, pokój nr 34 (III piętro), e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pracownik odpowiedzialny za załatwienie sprawy – inspektor Krzysztof Pilch

 

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów powinien zawierać (art. 83 ust 4 powołanej ustawy):
a) imię nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości,
b) tytuł prawny władania nieruchomością,
c) nazwę gatunku drzewa, obwód pnia mierzony na wysokości 130cm,
d) przeznaczenia terenu, na którym rośnie drzewo, lub krzew,
e) przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa, lub krzew,
f) wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy,
g) rysunek lub mapkę określającą usytuowanie drzewa (drzew) lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych lub budowanych na tej nieruchomości
W przypadku kiedy posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem do wniosku należy załączyć zgodę właściciela na usunięcie drzew (nie dotyczy użytkowników wieczystych).

Procedura:

Zezwolenie na usunięcie drzew (i) lub krzewów oraz zgłoszenie usunięcia drzew (i) lub krzewów nie jest wymagane dla drzew i krzewów (art. 83f ust. 1 ustawy oop):

1. Krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m².

2. Krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni.

3. Drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

a. 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego.

b. 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego.

c. 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

4. Drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych

do użytkowania rolniczego.

5. Drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy o lasach.

6. Drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni.

Opłaty:

Wniosek i decyzja nie podlega opłacie skarbowej

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Miasta w Trzebini, Biuro Obsługi Klienta - ul. Marszałka Piłsudskiego 14, pokój nr 1 na parterze

Termin załatwienia sprawy:

1. W przypadku zgłoszenia (pkt. III procedury) obowiązuje zasada tzw. milczącej zgody (sprzeciw wydawany jest w formie decyzji administracyjnej, na który przysługuje stronie odwołanie) zgodnie z przepisami oop.

2. W przypadku zezwolenia w formie decyzji administracyjnej, zgodnie z przepisami KPA.

Podstawa prawna:

1. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r., o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2016. poz. 2134 z późn. zm. zwana dalej ustawą oop).

2. Kodeks postępowania administracyjnego.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Miasta, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Uwagi i dodatkowe informacje:

ZGŁOSZENIE USUNIĘCIA DRZEW DLA OSÓB FIZYCZNYCH, WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA CEL NIEZWIĄZANY Z DZIAŁALNOSCIĄ GOSPODARCZĄ.

Jeżeli parametry drzew przekraczają wartości (obwód na wysokości 5 cm) wskazane w Uwagach Ogólnych (patrz punkt I) właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew. (Ta procedura dotyczy wyłącznie właścicieli nieruchomości).

Zgłoszenie zawiera:

1. Imię i nazwisko wnioskodawcy.

2. Oznaczenie nieruchomości (numer geodezyjny działki i obręb oraz adres (jeśli nieruchomość go posiada) z której drzewo ma być usunięte.

3. Rysunek lub mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

Dla ułatwienia przygotowany jest wzór zgłoszenia (zgłoszenie usunięcia drzew dla osób fizycznych na cel niezwiązany z działalnością gospodarczą).

Po dokonaniu zgłoszenia przeprowadzane są oględziny w terenie przez pracownika Wydziału.

W przypadku nieosunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

 

ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE DRZEW.

Jeżeli parametry drzew przekraczają wartości (obwód na wysokości 5 cm) wskazane w Uwagach Ogólnych (patrz punkt I) posiadacz nieruchomości - osoba fizyczna usuwająca drzewo w związku z działalnością gospodarcza, osoba prawna, właściciele urządzeń przesyłowych o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, zarządcy nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa oraz inne podmioty władające nieruchomością (np. parafie i związki wyznaniowe, dzierżawcy i najemcy nieruchomości), konieczne jest uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzewa (i) lub krzewów.

Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew (i) lub krzewów zawiera:

1. Imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;

 

2. Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;

3. Zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana;

4. Nazwę gatunku drzewa lub krzewu;

5. Obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:

a) posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni,

b) nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;

6. Wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew;

7. Miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;

8. Rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;

9. Projekt planu:

a) nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska lub

b) przesadzenia drzewa lub krzewu

– jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania;

10. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie;

11) zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1–4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15 ustawy oop, jeżeli zostało wydane.

 

Procedura dodatkowa dotycząca spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych.

Spółdzielnia mieszkaniowa informuje, w sposób zwyczajowo przyjęty, członków spółdzielni, właścicieli budynków lub lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, a zarząd wspólnoty mieszkaniowej – członków wspólnoty, o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, wyznaczając co najmniej 30-dniowy termin na zgłaszanie uwag. Wniosek może być złożony nie później niż w terminie 12 miesięcy od upływu terminu na zgłaszanie uwag. Oświadczenie o spełnieniu tej procedury należy załączyć do wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa (i) lub krzewów należy dołączyć do wniosku. Oświadczenie składa ie pod rygorem odpowiedzialności karnej.

 

Dla ułatwienia przygotowany jest podstawowy wzór wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.