A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej

Sprawę załatwia: Wydział Spraw Społecznych - DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
Naczelnik: Mariola Roman
Lokalizacja: ul. Narutowicza 10, I piętro, pokój nr 3
Telefon: 32 6121 359, 32 7111 082
Informacje dodatkowe:

Aktualizacja 28.11.2017 r.

Dokumenty do pobrania:

Procedura załatwienia sprawy

 

Osoba odpowiedzialna:

Jolanta Pietrzyk

Wioleta Knapik


Wydział Spraw Społecznych – Trzebinia ul. Narutowicza 10, I piętro, pokój nr 3, tel. (32) 6121 359, 7111 084.

 

Wymagane dokumenty:

Wniosek dotyczący wykreślenia działalności gospodarczej należy złożyć za pomocą formularza CEIDG-1 dostępnego na stronie www.ceidg.gov.pl – Formularze i instrukcje.

 

Przy zgłoszeniu wykreślenia działalności gospodarczej należy w w/w formularzu wypełnić rubryki – zgodnie z Instrukcją wypełniania formularza CEIDG-1 (aktualizacja w dniu 06.06.16)

 

Podając datę zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej należy pamiętać, że powinien to być ostatni dzień wykonywania działalności gospodarczej. Najczęściej wykreślenie odbywa się w ostatnim dniu danego miesiąca aby wszelkie zobowiązania (do US, ZUS) były naliczone tylko za dany miesiąc.

Należy pamiętać, że wykreślenie działalności gospodarczej wykonujemy do 7 dni wstecz, natomiast nie zgłosimy tej czynności z wyprzedzeniem.

 

Opłaty:

Nie podlega opłacie.

 

Miejsce składania dokumentów:

Wydział Spraw Społecznych - Trzebinia ul. Narutowicza 10, I piętro, pokój nr 3.

 

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie

 

Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz.U. 2016 r. poz. 1829 z późn. zm.),

  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2017 r. poz. 1257).

 

Uwagi i dodatkowe informacje:

Wniosek jest dostępny w Wydziale Spraw Społecznych, ul. Narutowicza 10, I piętro, pokój nr 3, oraz na stronie internetowej www.ceidg.gov.pl.

Wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej można złożyć:
1. on-line - przy użyciu podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą certyfikatu kwalifikowanego lub  podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.  
2. w urzędzie gminy - osobiście lub listem poleconym (w przypadku przesłania wniosku listem poleconym musi on być opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy potwierdzonym przez notariusza).

Przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć wniosek o wykreślenie wpisu w terminie 7 dniu od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca może być także wykreślony z CEIDG w drodze decyzji administracyjnej w przypadku:
1. Gdy prawomocnie orzeczono zakaz wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę.
2. Stwierdzenia trwałego zaprzestania wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej,
3. Niezłożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej przed upływem okresu 24 miesięcy od dnia zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,
4. Utraty przez przedsiębiorcę uprawnień do wykonywania działalności gospodarczej przysługujących na podstawie art. 13 ust. 1 albo ust. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
5. Gdy został dokonany z naruszeniem prawa,
6. Wpisania do rejestru przedsiębiorców jednoosobowej spółki kapitałowej powstałej na podstawie przekształcenia przedsiębiorcy będącego osoba fizyczna wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarcza.

 

W związku ze zgłoszeniem w CEIDG wykreślenia działalności gospodarczej, informacja jest również przetwarzana przez Urząd Skarbowy, Urząd Statystyczny i ZUS. Dodatkowo przedsiębiorca może złożyć formularz wyrejestrowujący z ubezpieczeń w ZUS oraz formularz wyrejestrowujący członków rodziny przedsiębiorcy z ubezpieczeń w ZUS.