A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej

Sprawę załatwia: Biuro ds. Działalności Gospodarczej
Naczelnik: Kierownik Jolanta Pietrzyk
Lokalizacja: ul. Narutowicza 10, I piętro, pokój nr 3
Telefon: 32 7111 082 lub 32 612 12 27, wew. 182.
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Informacje dodatkowe:

Informacja zaktualizowana 13.01.2021 r.

Dokumenty do pobrania:

Procedura załatwienia sprawy

Osoba odpowiedzialna:

Jolanta Pietrzyk

Wioleta Knapik


Biuro ds. Działalności Gospodarczej – Trzebinia ul. Narutowicza 10, I piętro, pokój nr 3, tel. 32 7111 082 lub 32 612 12 27, wew. 182.

Wymagane dokumenty:

Wniosek dotyczący wykreślenia działalności gospodarczej należy złożyć za pomocą formularza CEIDG-1 dostępnego na stronie www.ceidg.gov.pl – Formularze i instrukcje.

 

Przy zgłoszeniu wykreślenia działalności gospodarczej należy w w/w formularzu wypełnić rubryki – zgodnie z Instrukcją wypełniania formularza CEIDG-1, dostępną na stronie www.ceidg.gov.pll – Formularze i instrukcje.

 

Podając datę zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej należy pamiętać, że powinien to być ostatni dzień wykonywania działalności gospodarczej. Najczęściej wykreślenie odbywa się w ostatnim dniu danego miesiąca aby wszelkie zobowiązania (do US, ZUS) były naliczone tylko za dany miesiąc.

Od momentu wejścia w życie Konstytucji Biznesu, tj. od 30.04.2018 r. – datę trwałego zaprzestania działalności gospodarczej (tj. pkt 16 wniosku) – możemy wskazać dowolnie wstecz. To oznacza, że z wykreśleniem możemy się cofnąć zarówno tydzień, jak i miesiąc wstecz. Należy jednak pamiętać że wskazana we wniosku data powinna być zgodna z normami prawa: ordynacja podatkowa, prawo o ubezpieczeniach społecznych oraz inne przepisy szczególne. Całkowitą odpowiedzialność za wskazanie niniejszej daty - ponosi przedsiębiorca. Nie zgłosimy tej czynności z wyprzedzeniem.

 

 

 

Procedura:

Wniosek o wykreślenie działalności gospodarczej można złożyć:

 1. on-line - przy użyciu podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą certyfikatu kwalifikowanego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.
 2. w urzędzie gminy - osobiście lub listem poleconym (w przypadku przesłania wniosku listem poleconym musi on być opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy potwierdzonym przez notariusza).

   

Opłaty:

Nie podlega opłacie.

 

Miejsce składania dokumentów:

Biuro ds. Działalności Gospodarczej - Trzebinia ul. Narutowicza 10, I piętro, pokój nr 3.

 

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie.

 

Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292 z późn. zm.),
 2. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1291 z późn. zm),
 3. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 648),
 4. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1079),
 5. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej z dnia 6 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 650),
 6. Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1629 z późn. zm.),
 7. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2020 poz. 256 z późn. zm.).
 8. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2019 poz. 1000 z późn. zm.).
Uwagi i dodatkowe informacje:

Wniosek o wykreślenie działalności gospodarczej można złożyć jeżeli faktycznie zakończyło się prowadzenie działalności we wszystkich formach - indywidualnej oraz/lub spółce cywilnej. Jeśli przedsiębiorca planuje pozostać w spółce – powinien złożyć wniosek o zmianę i skorzystać z pola 24. Jeśli natomiast kończy działalność w spółce, ale chce kontynuować ją indywidualnie – należy złożyć wniosek o zmianę i zaznaczyć odpowiednią opcję w polu 25.

Wniosek o wykreślenie można złożyć:
1. on-line - przy użyciu podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą certyfikatu kwalifikowanego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP,
2. w urzędzie gminy - osobiście lub listem poleconym (w przypadku przesłania wniosku listem poleconym musi on być opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy potwierdzonym przez notariusza).

Przedsiębiorca może być także wykreślony z CEIDG w drodze decyzji administracyjnej w przypadku:

- gdy prawomocnie orzeczono zakaz wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę,

- stwierdzenia trwałego zaprzestania wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej,

- utraty przez przedsiębiorcę uprawnień do wykonywania działalności gospodarczej przysługujących na podstawie art. 13 ust 1 albo ust 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, - gdy został dokonany z naruszeniem prawa,

- wpisania do rejestru przedsiębiorców jednoosobowej spółki kapitałowej powstałej wskutek przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą.

W związku ze zgłoszeniem w CEIDG wykreślenia działalności gospodarczej, informacja jest przetwarzana przez Urząd Skarbowy, Urząd Statystyczny i ZUS. Dodatkowo przedsiębiorca może złożyć formularz wyrejestrowujący z ubezpieczeń w ZUS - ZWUA (zarówno przedsiębiorcę, jak i jego członków rodziny).

INFORMACJA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Uprzejmie informujemy, że: • w zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych w Urzędzie Miasta w Trzebini administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Trzebini, ul. Marszałka Piłsudskiego 14, 32 - 540 Trzebinia,
• dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
• Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadania gminy w postaci przyjęcia wniosku o wpis, zmianę, zawieszenie, wznowienie lub wykreślenie z CEIDG oraz realizacji obowiązków ustawowych w tym zakresie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych), Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla przedsiębiorcy,
• dane osobowe są udostępniane następującym kategoriom odbiorców:

- podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa,
- podmiotom świadczącym nam usługi prawne, audytowe, doradcze,
- podmiotom serwisującym nasze systemy informatyczne
• dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat;
• osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
• podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do złożenia wniosku o wpis, zmianę, zawieszenie, wznowienie lub wykreślenie z CEIDG. Nie podanie przez Panią/Pana danych osobowych uniemożliwi przyjęcie wniosku;
• administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym dane osobowe nie podlegają profilowaniu.