A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Wpis do centralnej ewidencji działalności gospodarczej

Sprawę załatwia: Biuro ds. Działalności Gospodarczej
Naczelnik: Kierownik Jolanta Pietrzyk
Lokalizacja: ul. Narutowicza 10, I piętro, pokój nr 3
Telefon: 32 61 21 359, 32 71 11 082
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Informacje dodatkowe:

Informacja zaktualizowana 13.01.2021 r.

Osoba odpowiedzialna:
  • Jolanta Pietrzyk
  • Wioleta Knapik

Biuro ds. Działalności Gospodarczej, Trzebinia ul.  Narutowicza 10, I piętro, pokój nr 3, tel. (32) 6121 359, 7111 084.

Wymagane dokumenty:

W celu dokonania wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej należy wypełnić wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, tj. druk CEIDG-1 (dostępny na stronie www.ceidg.gov.pl),.

Wniosek o wpis do CEIDG można złożyć:
1. on-line - przy użyciu podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.  
2. w urzędzie gminy - osobiście lub listem poleconym (w przypadku przesłania wniosku listem poleconym musi on być opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy potwierdzonym przez notariusza)

 

Wniosek CEIDG-1 należy wypełnić komputerowo albo na maszynie lub długopisem pismem wyraźnym, bez poprawek i skreśleń. Wszystkie daty należy podawać w formacie RRRR-MM-DD (standard ISO 8601).

 

Organ gminy potwierdza tożsamość wnioskodawcy i potwierdza przyjęcie wniosku za pokwitowaniem.

 

Organ gminy przekształca wniosek na formę dokumentu elektronicznego, opatruje go podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i przesyła do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.

 

Opłaty:

Nie podlega opłacie.

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Miasta w Trzebini, Biuro ds. Działalności Gospodarczej, Trzebinia ul. Narutowicza 10, I piętro, pokój nr 3.

 

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie

 

Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1292 z późn. zm.),
  2. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1291 z późn. zm)),
  3. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 648),
  4. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1079 z późn. zm.),
  5. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej z dnia 6 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 650),
  6. Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1629),
  7. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 256 z późn. zm.).
  8. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1000 z późn. zm.).
Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy

 

Uwagi i dodatkowe informacje:

UWAGI:
Wniosek CEIDG-1 dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą jest jednocześnie:
- wnioskiem o uzyskanie, zmianę albo skreślenie wpisu w rejestrze REGON;
- zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego (NIP),
- oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
- zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
- oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.

Zaświadczeniem o wpisie w CEIDG jest wydruk ze strony internetowej CEIDG. Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków zaświadczeń o wpisie w CEIDG. Nie ma
obowiązku przedkładania w kontaktach z organami administracji publicznej zaświadczeń o nadaniu numeru NIP i REGON w sytuacji, gdy odpowiednie numery znalazły się we wniosku, w innych przypadkach zamieniono zaświadczenie na oświadczenie.

Od 30 kwietnia 2018 r. (od momentu wejścia w życie Konstytucji Biznesu) informacja dotycząca daty rozpoczęcia działalności gospodarczej (punkt 08 wniosku CEIDG-1) stała się daną informacyjną, tj. daną, którą można zmieniać lub wskazać we wniosku - dowolnie wstecz.
W momencie założenia indywidualnej działalności gospodarczej prywatny numer NIP osoby fizycznej staje się numerem firmy. Wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG składa się oświadczenie - o braku orzeczonych wobec osoby, której wpis dotyczy zakazów (np. prowadzenia działalności gospodarczej, wykonywania określonego zawodu, którego wykonywanie podlega wpisowi do CEIDG, prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi) - o posiadanym
tytule prawnym do nieruchomości, których adresy podlegają wpisowi do CEIDG. Niniejsze oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

W terminie 7 dni od rozpoczęcia działalności gospodarczej przedsiębiorca musi dokonać w jednostce ZUS zgłoszenia do odpowiednich ubezpieczeń jeżeli nie zrobił tego wraz z wnioskiem CEIDG-1.
Założenie działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej (min. dwóch przedsiębiorców) powinno odbywać się po uprzednim dokonaniu wpisów w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (każdy wspólnik - osobny wpis).
Informujemy, że organami rejestrującymi spółki cywilne są Urząd Skarbowy oraz Urząd Statystyczny. Do CEIDG nanosimy jedynie informację o działalności w formie spółki cywilnej. Więcej informacji znajduje się na stronie www.biznes.gov.pl/przedsiebiorcy/biznes-w-polsce/zakladam-firme/formy-prowadzeniadzialalnosci/ceidg-spolka-cywilna