A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej

Sprawę załatwia: Biuro ds. Działalności Gospodarczej
Naczelnik: Kierownik Jolanta Pietrzyk
Lokalizacja: ul. Narutowicza 10, I piętro, pokój nr 3
Telefon: 32 711 10 82 lub 32 612 12 27 wew. 182.
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Informacje dodatkowe:

Informacja zaktualizowana 13.01.2021 r.

Osoba odpowiedzialna:

Jolanta Pietrzyk

Wioleta Knapik

 

Biuro ds. Działalności Gospodarczej –Trzebinia ul. Narutowicza 10, I piętro, pokój nr 3, tel. (32) 6121 359, 7111 082 lub 32 612 12 27 wew. 182.

 

Wymagane dokumenty:

Zgłoszenie zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dokonuje się na Formularzu CEIDG-1 - (dostępny na stronie www.ceidg.gov.pl – zakładka Formularze i instrukcje).

Każdy wniosek o zmianę danych powinien mieć wypełnione określone pola – zgodnie z Instrukcją wypełniania formularza CEIDG-1, dostępną na stronie www.ceidg.gov.pl – zakładka Formularze i instrukcje.

Opłaty:

Nie podlega opłacie.

 

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Miasta w Trzebini, Biuro ds. Działalności Gospodarczej – Trzebinia ul. Narutowicza 10, I piętro, pokój nr 3.

 

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie.

 

Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292 z późn. zm.),
  2. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1291 z późn. zm),
  3. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 648),
  4. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1079),
  5. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej z dnia 6 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 650),
  6. Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1629),
  7. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2020 poz. 256 z późn. zm.).
  8. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2019 poz. 1000 z późn. zm.).
Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy.

Uwagi i dodatkowe informacje:

Od 30 kwietnia 2018 r. (od momentu wejścia w życie Konstytucji Biznesu) wniosek CEIDG-1 podzielono na dwie kategorie danych: ewidencyjne i informacyjne. Dane ewidencyjne określają tożsamość przedsiębiorcy, oraz informacje o działalności: kody PKD i adresy.
Aktualizacji tych danych należy dokonać do 7 dni (od momentu powstania zmiany).
Natomiast dane informacyjne to na przykład daty: rozpoczęcia, zawieszenia czy wznowienia działalności. Ich wprowadzenie lub zmianę określają ramy prawa: ordynacja podatkowa, prawo o ubezpieczeniach społecznych oraz inne przepisy szczególne.

Wniosek o zmianę danych we wpisie do CEIDG można złożyć:
1. on-line - przy użyciu podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą certyfikatu kwalifikowanego lub  podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.  
2. w urzędzie gminy - osobiście lub listem poleconym (w przypadku przesłania wniosku listem poleconym musi on być opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy potwierdzonym przez notariusza).

Jeżeli przedsiębiorca wypełnił formularz elektronicznie (wpis/ zmianę wpisu/ zawieszenie/wznowienie/ wykreślenie) i ma zamiar podpisać go w Urzędzie, musi pamiętać aby okazać się kodem kreskowym danego wniosku (wypełnionego internetowo). Tylko za pomocą
niniejszego kodu można odszukać wniosek w systemie.
Przy zmianie wpisu w CEIDG można również zgłosić/wyrejestrować członków rodziny przedsiębiorcy z ubezpieczeń w ZUS oraz złożyć zmianę danych identyfikacyjnych przedsiębiorcy.

INFORMACJA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Uprzejmie informujemy, że:
• w zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych w Urzędzie Miasta w Trzebini administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Trzebini, ul. Marszałka Piłsudskiego 14, 32 - 540 Trzebinia,
• dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
• Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadania gminy w postaci przyjęcia wniosku o wpis, zmianę, zawieszenie, wznowienie lub wykreślenie z CEIDG oraz realizacji obowiązków ustawowych w tym zakresie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla przedsiębiorcy,
• dane osobowe są udostępniane następującym kategoriom odbiorców:
- podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa,
- podmiotom świadczącym nam usługi prawne, audytowe, doradcze,
- podmiotom serwisującym nasze systemy informatyczne
• dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat;
• osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
• podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do złożenia wniosku o wpis, zmianę, zawieszenie, wznowienie lub wykreślenie z CEIDG. Nie podanie przez Panią/Pana danych osobowych uniemożliwi przyjęcie wniosku;
• administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym dane osobowe nie podlegają profilowaniu.