A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zawiadomienie o organizacji zgromadzenia publicznego

Sprawę załatwia: Wydział Promocji i Kultury
Naczelnik: Beata Przeworowska
Lokalizacja: ul. Narutowicza 10, I piętro, pokój nr 6
Telefon: 32, 71 11 081, 32, 71 11 084, 32 611 02 04
Informacje dodatkowe:

Aktualizacja: 08.05.2020 r.

Osoba odpowiedzialna:

Pracownik odpowiedzialny za załatwienie sprawy – główny specjalista Barbara Wykowska

 

Wydział Promocji i Kultury, ul. Narutowicza 10, I piętro pokój nr 6, tel. 32 71 11 084, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wymagane dokumenty:

Organizator zgromadzenia publicznego (tj. zgromadzenia na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób) ma obowiązek zawiadomić wcześniej organ gminy właściwy ze względu na miejsce zgromadzenia.

W przypadku, gdy organizator zgromadzenia uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji (art. 21 Prawo o zgromadzeniach) może skorzystać z postępowania uproszczonego - wtedy zawiadamia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie (32-500 Chrzanów, ul. Ks. Skorupki 3 [budynek KP Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie], tel. 32 625 00 00). Informacje o planowanych zgromadzeniach, organizowanych w trybie uproszczonym, publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznych Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakładce "Bezpieczeństwo/Zgromadzenia".

 

Zawiadomienie powinno zawierać następujące dane:

1. Imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu, a w przypadku gdy organizatorem zgromadzenia jest osoba prawna lub inna organizacja – jej nazwę i adres siedziby oraz imię i nazwisko osoby wnoszącej zawiadomienie w imieniu organizatora zgromadzenia, jej numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu;

2. Imię i nazwisko przewodniczącego zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu;

3. Cel zgromadzenia, w tym wskazanie spraw publicznych, których ma dotyczyć zgromadzenie;

4. Datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;

5. Informację o środkach służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia, o ile organizator zgromadzenia je zaplanował.

 

Do zawiadomienia dołącza się:

1. Pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia;

2. Zdjęcie organizatora zgromadzenia albo przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia.

 

Procedura:

Obowiązki organizatora i przewodniczącego zgromadzenia (zgodnie z art. 19 ustawy "Prawo o zgromadzeniach"):

1. Organizator zgromadzenia oraz przewodniczący zgromadzenia są obowiązani do zapewnienia przebiegu zgromadzenia zgodnie z przepisami prawa oraz do przeprowadzenia zgromadzenia w taki sposób, aby zapobiec powstaniu szkód z winy uczestników zgromadzenia. W tym celu organizator zgromadzenia oraz przewodniczący zgromadzenia podejmują przewidziane w ustawie środki.
2. W trakcie trwania zgromadzenia jego przewodniczący jest obowiązany pozostawać w kontakcie z przedstawicielem organu gminy (mowa o nim w art. 17 - wyznaczenie przedstawiciela organu gminy do udziału w zgromadzeniu ust. 1), lub funkcjonariuszami Policji - w przypadku ich przybycia na miejsce zgromadzenia.
3. Organ gminy wyposaża przewodniczącego zgromadzenia w identyfikator, który zawiera:
1) określenie funkcji przewodniczącego zgromadzenia;
2) zdjęcie przewodniczącego zgromadzenia;
3) imię i nazwisko przewodniczącego zgromadzenia;
4) podpis właściwego przedstawiciela organu gminy;
5) pieczęć organu gminy.
4. Przewodniczący zgromadzenia w trakcie trwania zgromadzenia jest obowiązany do nieprzerwanego posiadania w widocznym miejscu elementów wyróżniających, w tym identyfikatora, o którym mowa powyżej.
5. Przewodniczący zgromadzenia żąda opuszczenia zgromadzenia przez osobę, która swoim zachowaniem narusza przepisy ustawy albo uniemożliwia lub usiłuje udaremnić zgromadzenie. W przypadku niepodporządkowania się żądaniu przewodniczący zgromadzenia zwraca się o pomoc do Policji lub straży gminnej (miejskiej).
6. Przewodniczący zgromadzenia rozwiązuje zgromadzenie, jeżeli uczestnicy zgromadzenia nie podporządkują się jego poleceniom lub gdy przebieg zgromadzenia narusza przepisy niniejszej ustawy albo przepisy karne.
7. Uczestnicy zgromadzenia z chwilą jego rozwiązania są obowiązani niezwłocznie opuścić miejsce, w którym odbywało się zgromadzenie.

 

WYMOGI ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ ZGROMADZENIA PUBLICZNEGO

1. Zgodnie z art. 3 ustawy z 24 lipca 2015 r. „Prawo o zgromadzeniach” zgromadzeniem jest zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni, dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu, w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych – jako forma poparcia, protestu, zasygnalizowania problemu czy wyrażenia poglądów.

2. Przepisy ustawy nie dotyczą zgromadzeń:

- organizowanych przez organy państwa lub organy samorządu terytorialnego,

- odbywanych w ramach działalności Kościoła katolickiego, innych kościołów oraz związków wyznaniowych - oznacza to, że w odniesieniu do Kościoła katolickiego i jego organizacji stosuje się ustawę z dn. 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2018 poz. 380 z późn. zm.).

Stanowi ona, że publiczne sprawowanie kultu nie wymaga zawiadomienia, jeżeli odbywa się w kościołach, kaplicach, budynkach kościelnych i na gruntach kościelnych oraz w innych pomieszczeniach służących katechizacji lub organizacjom kościelnym, a także w innych miejscach, z wyłączeniem dróg i placów publicznych oraz pomieszczeń użyteczności publicznej. Publiczne sprawowanie kultu na drogach, placach publicznych oraz w pomieszczeniach użyteczności publicznej podlega uzgodnieniu z właściwym organem sprawującym zarząd lub upoważnionym do dysponowania nimi (art. 15 ww. ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP) - co oznacza, że w przypadku zgromadzenia odbywającego się w budynku użyteczności publicznej (szkoła, biblioteka itp.) należy uzyskać zgodę właściciela lub zarządzającego budynkiem. Takie same zasady obowiązują, gdy zgromadzenie organizowane jest przez organizacje kościelne.

3. Wolność zgromadzania się podlega jedynie przewidzianym przez ustawy ograniczeniom, niezbędnym do ochrony bezpieczeństwa państwowego lub porządku publicznego oraz ochrony zdrowia lub moralności publicznej albo praw i wolności innych osób, a także ochrony Pomników Zagłady w rozumieniu ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady. Oznacza to, że regułą jest wolność zgromadzeń, ale prawo przewiduje od tego kilka wyjątków, wskazując zgromadzenia, których organizowanie jest zakazane.

4. Prawo organizowania zgromadzeń przysługuje osobom mającym pełną zdolność do czynności prawnych, osobom prawnym, innym organizacjom, a także grupom osób - w przypadku, gdy zgromadzenie inicjuje osoba prawna lub jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej, musi ona wybrać jedną osobę, zwaną później organizatorem, która będzie występować w jej imieniu przy załatwianiu wszystkich spraw.

5. Organizator może być także przewodniczącym zgromadzenia (otwiera je, kontroluje przebieg i potem zamyka zgromadzenie), który odpowiada za zgodny z prawem przebieg zgromadzenia (art. 18 Prawo o zgromadzeniach). W trakcie trwania zgromadzenia przewodniczący jest obowiązany pozostawać w kontakcie z przedstawicielem organu gminy (o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy), lub funkcjonariuszami Policji w przypadku ich przybycia na miejsce zgromadzenia.

6. Rozwiązanie zgromadzenia może nastąpić jedynie wtedy, gdy jego przebieg jest sprzeczny z przepisami. Zobligowany do rozwiązania jest wówczas przewodniczący zgromadzenia. Może się jednak zdarzyć, że będzie on nieskuteczny lub zaniecha tego obowiązku - wtedy zgromadzenie rozwiązuje przedstawiciel organu gminy (art. 20 Prawo o zgromadzeniach).

7. Zgodnie z art. 52 § 1 Kodeksu wykroczeń ten, kto zwołuje zgromadzenie bez wymaganego zawiadomienia, przewodniczy takiemu zgromadzeniu lub zgromadzeniu zakazanemu albo przewodniczy zgromadzeniu po rozwiązaniu go przez przewodniczącego lub przedstawiciela organu gminy podlega karze aresztu do 14 dni, karze ograniczenia wolności albo karze grzywny.

8. Zawiadomienie przez organizatora organu gminy o zaplanowanym zgromadzeniu ma nastąpić w taki sposób, aby wiadomość dotarła do urzędu nie później niż na 6 dni, a najwcześniej 30 dni przed datą zgromadzenia (art. 7 Prawa o zgromadzeniach).

9. Z ustawy wynika zakaz organizowania różnych zgromadzeń, odbywających się choćby częściowo w tym samym czasie i w tym samym miejscu (art. 12 Prawo o zgromadzeniach), a także nakaz zachowania odległości nie mniejszej niż 100 metrów od innego zgromadzenia. W sytuacji gdy dwa zgłaszane zgromadzenia miałyby ze sobą kolidować, o pierwszeństwie decyduje kolejność zgłoszeń – przy czym za datę przyjęcia wniosku uważa się wtedy przyjęcie tego wniosku, który nie zawiera braków formalnych.

 

Opłaty:

Nie pobiera się

 

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Miasta w Trzebini, Dziennik Podawczy ul. Marszałka Piłsudskiego 14 lub/ i/oraz Dziennik Podawczy w budynku przy ul. Narutowicza 10.

Złożenie zawiadomienia o zgromadzeniu za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017 poz. 1219) możliwe jest na stronie http://epuap.gov.pl/wps/portal

 

Termin załatwienia sprawy:

Tylko w przypadku decyzji odmownej – organ gminy udostępnia niezwłocznie tę decyzję na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej i przekazuje ją organizatorowi zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o jej udostępnieniu. Jednocześnie organ gminy przekazuje decyzję o zakazie zgromadzenia wraz z aktami sprawy właściwemu sądowi okręgowemu

Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (tekst jedn. Dz.U. 2018 poz. 408 z późn. zm.)
  2. Ustawa z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz.U. 2018 poz. 1990 z późn. zm.)
  3. Ustawa z 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2018 poz. 380 z późn. zm.)
Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia wnosi się bezpośrednio do sądu okręgowego właściwego ze względu na siedzibę organu gminy w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji o zakazie zgromadzenia. Sąd okręgowy informuje organizatora zgromadzenia i organ gminy o terminie rozprawy.

 

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 1 i § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).