A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zezwolenie na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych

Sprawę załatwia: Biuro ds. Działalności Gospodarczej
Naczelnik: Kierownik Jolanta Pietrzyk
Lokalizacja: ul. Narutowicza 10, I piętro, pokój nr 3
Telefon: 32 7111 082 lub 32 612 12 27, wew. 182
Informacje dodatkowe:

Informacja zaktualizowana 14.06.2022 r.

Osoba odpowiedzialna:

 

Biuro ds. Działalności Gospodarczej – Trzebinia ul. Narutowicza 10, I piętro, pokój nr 3, nr telefonu 32 7111 082 lub 32 612 12 27, wew. 182.

 

Wymagane dokumenty:

Wypełniony wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych wraz z załącznikami.

Do wniosku wskazane jest dołączyć:

 1. kserokopię zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z dowodem potwierdzającym dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń (nie dotyczy zezwoleń wydanych przez Urząd Miasta w Trzebini) – oryginały zezwoleń do wglądu,
 2. zgodę władającego terenem/lokalem na organizację imprezy z aprobatą dla sprzedaży napojów alkoholowych,
 3. plan umieszczenia punktu sprzedaży napojów alkoholowych w miejscu organizowanej imprezy (szkic sytuacyjny terenu wraz z zaznaczonym obrysem punktu gastronomicznego),
 4. pełnomocnictwo (w przypadku ustanowienia pełnomocnika) wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł lub pełnomocnictwo notarialne.

W przypadku ustanowienia pełnomocnika do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej, zgodnie z artykułem 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej. Opłatę skarbową w wysokości 17 zł należy wnieść na konto Urzędu Miasta w Trzebini - Bank Spółdzielczy Oddział Trzebinia numer konta: 49 8444 0008 0030 0375 7018 0001.

Opłaty:

Opłata za jednorazowe zezwolenie wnoszona jest na rachunek gminy (Bank Spółdzielczy oddział w Trzebini numer konta: 49 8444 0008 0030 0375 7018 0001) przed wydaniem zezwolenia w wysokości odpowiadającej 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń:

 • 43,75 zł za zezwolenie na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa,
 • 43,75 zł za zezwolenie na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 • 175,00 zł za zezwolenie sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu.
Miejsce składania dokumentów:

Urząd Miasta w Trzebini, Biuro Obsługi Klienta – Trzebinia ul. Marszałka Piłsudskiego 14, pokój nr 1 na parterze lub Biuro ds. Działalności Gospodarczej – Trzebinia ul. Narutowicza 10, I piętro, pokój nr 3.

 

Termin załatwienia sprawy:

Zezwolenie jednorazowe wydaje się w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

 

Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2021 roku pozycja 1119 z późniejszymi zmianami),
 2. Uchwała numer XLIX/647/VII/2018 Rady Miasta Trzebini z dnia 27 lipca 2018 roku w sprawie: ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
 3. Ustawa z dnia 6 marca 2018 roku – Prawo przedsiębiorców (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2021 roku pozycja 162 z późniejszymi zmianami),
 4. Ustawa z dnia 5 lipca 2018 roku o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2021 roku pozycja 170 z późniejszymi zmianami),
 5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2021 roku pozycja 735 z późniejszymi zmianami),
 6. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2021 roku pozycja 1923 z późniejszymi zmianami).
Tryb odwoławczy:
 1. Od decyzji organu zezwalającego stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Trzebini w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
 2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi administracji oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
Uwagi i dodatkowe informacje:

Wniosek należy złożyć na 14 dni przed planowanym terminem imprezy.