A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zezwolenie na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych

Sprawę załatwia: Biuro ds. Działalności Gospodarczej
Naczelnik: Kierownik Jolanta Pietrzyk
Lokalizacja: ul. Narutowicza 10, I piętro, pokój nr 3
Telefon: (32) 6121 359
Informacje dodatkowe:

Informacja zaktualizowana 12.03.2019 r.

Osoba odpowiedzialna:

Jolanta Pietrzyk

Wioleta Knapik


Biuro ds. Działalności Gospodarczej – Trzebinia ul. Narutowicza 10, I piętro, pokój nr 3, tel. (32) 6121 359, 7111 082.

 

Wymagane dokumenty:

Wypełniony wniosek o wydanie zezwolenia jednorazowego na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z załącznikami.

 

Załączniki:

  1. Kserokopia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z dowodem potwierdzającym dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń (nie dotyczy zezwoleń wydanych przez Urząd Miasta Trzebinia) – oryginały zezwoleń do wglądu.

  2. Zgoda władającego terenem/lokalem na organizację imprezy z aprobatą dla sprzedaży napojów alkoholowych.

  3. Plan umieszczenia punktu sprzedaży napojów alkoholowych w miejscu organizowanej imprezy (szkic sytuacyjny terenu),

  4. Pełnomocnictwo (w przypadku ustanowienia pełnomocnika) wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł lub pełnomocnictwo notarialne. Opłatę skarbową w wysokości 17 zł należy wnieść na konto Urzędu Miasta w Trzebini - Bank Spółdzielczy o/Trzebinia nr konta 49 84440008 0030 0375 7018 0001.

 

 

Opłaty:

Opłata za jednorazowe zezwolenie wnoszona jest na rachunek gminy (Bank Spółdzielczy o/Trzebinia nr konta 49 84440008 0030 0375 7018 0001) przed wydaniem zezwolenia w wysokości odpowiadającej 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń:

- 43,75 za zezwolenie na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,

- 43,75 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) ,

- 175,00 za sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

 

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Miasta w Trzebini, Biuro Obsługi Klienta – Trzebinia ul. Marszałka Piłsudskiego 14, pokój nr 1 na parterze lub Biuro ds. Działalności Gospodarczej – Trzebinia ul. Narutowicza 10, I piętro, pokój nr 3.

 

Termin załatwienia sprawy:

Zezwolenie wydaje się w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

 

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. nr 487 z późn. zm.).

2. Uchwała XLIII/432/VI/2013 Rady Miasta Trzebini z dnia 7 października 2013 r. w sprawie: określenia zasad usytuowania stałych miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Trzebinia.

3. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 z późn. zm.).

4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).

5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy:

1. Od decyzji organu zezwalającego stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie (30-048 Kraków ul. Lea 10) za pośrednictwem Burmistrza Miasta Trzebini w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi administracji oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 

Uwagi i dodatkowe informacje:

Wniosek jest dostępny w Biurze ds. Działalności Gospodarczej – Trzebinia ul. Narutowicza 10, I piętro, pokój nr 3 oraz na stronie internetowej www.trzebinia.pl.