A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zezwolenie na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych

Sprawę załatwia: Biuro ds. Działalności Gospodarczej
Naczelnik: Kierownik Jolanta Pietrzyk
Lokalizacja: ul. Narutowicza 10, I piętro, pokój nr 3
Telefon: 32 7111 082 lub 32 612 12 27, wew. 182
Informacje dodatkowe:

Informacja zaktualizowana 13.01.2021 r.

Osoba odpowiedzialna:

Jolanta Pietrzyk

Wioleta Knapik


Biuro ds. Działalności Gospodarczej – Trzebinia ul. Narutowicza 10, I piętro, pokój nr 3, nr telefonu 32 7111 082 lub 32 612 12 27, wew. 182.

 

Wymagane dokumenty:

Wypełniony wniosek o wydanie zezwolenia jednorazowego na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z załącznikami.

 

Do wniosku wskazane jest dołączyć:

 1. Kserokopia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z dowodem potwierdzającym dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń (nie dotyczy zezwoleń wydanych przez Urząd Miasta Trzebinia) – oryginały zezwoleń do wglądu,
 2. Zgoda władającego terenem/lokalem na organizację imprezy z aprobatą dla sprzedaży napojów alkoholowych,
 3. Plan umieszczenia punktu sprzedaży napojów alkoholowych w miejscu organizowanej imprezy (szkic sytuacyjny terenu wraz z zaznaczonym obrysem punktu gastronomicznego),
 4. Pełnomocnictwo (w przypadku ustanowienia pełnomocnika) wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł lub pełnomocnictwo notarialne.

W przypadku ustanowienia pełnomocnika do wniosku należy dołączyć dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Opłatę skarbową w wysokości 17 zł należy wnieść na konto Urzędu Miasta  w Trzebini - Bank Spółdzielczy o/Trzebinia nr konta  49 84440008 0030 0375 7018 0001.

Opłaty:

Opłata za jednorazowe zezwolenie wnoszona jest na rachunek gminy (Bank Spółdzielczy o/Trzebinia nr konta 49 84440008 0030 0375 7018 0001) przed wydaniem zezwolenia w wysokości odpowiadającej 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń:

- 43,75 za zezwolenie na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,

- 43,75 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) ,

- 175,00 za sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

 

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Miasta w Trzebini, Biuro Obsługi Klienta – Trzebinia ul. Marszałka Piłsudskiego 14, pokój nr 1 na parterze lub Biuro ds. Działalności Gospodarczej – Trzebinia ul. Narutowicza 10, I piętro, pokój nr 3.

 

Termin załatwienia sprawy:

Zezwolenie wydaje się w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

 

 

Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. Z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.).
 2. Uchwała NR XLIX/647/VII/2018 Rady Miasta Trzebini z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie: ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 3. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (tekst jednolity Dz.U. z 2019r poz. 1292 z późn. zm.),
 4. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1291 z późn. zm.),
 5. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 648),
 6. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1079 z późn. zm.).
 7. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej z dnia 6 marca 2018 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 650),
 8. Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1629  z późn. zm.).
 9. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.).
 10. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1000 z późn. zm.).

 

Tryb odwoławczy:

1. Od decyzji organu zezwalającego stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie (30-048 Kraków ul. Lea 10) za pośrednictwem Burmistrza Miasta Trzebini w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi administracji oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 

Uwagi i dodatkowe informacje:

Wniosek należy złożyć na 14 dni przed planowanym terminem imprezy.

Wniosek jest dostępny w Biurze ds. Działalności Gospodarczej – Trzebinia ul. Narutowicza 10, I piętro, pokój nr 3 oraz na stronie internetowej www.trzebinia.pl.