A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zezwolenie na sprzedaż / podawanie napojów alkoholowych

Sprawę załatwia: Biuro ds. Działalności Gospodarczej
Naczelnik: Kierownik Jolanta Pietrzyk
Lokalizacja: ul. Narutowicza 10, I piętro, pokój nr 3
Telefon: (32 7111 082 lub 32 612 12 27, wew. 182
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Informacje dodatkowe:

Informacja zaktualizowana 13.01.2021 r.

 

Osoba odpowiedzialna:

Jolanta Pietrzyk

Wioleta Knapik


Biuro ds. Działalności Gospodarczej – Trzebinia ul. Narutowicza 10, I piętro, pokój nr 3, nr telefonu 32 7111 082 lub 32 612 12 27, wew. 182.

 

Wymagane dokumenty:

Pisemny wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, który zawiera:

 1. Oznaczenie rodzaju zezwolenia (A, B, C),
 2. Oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania,
 3. Numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP),
 4. Przedmiot działalności gospodarczej zgodnie z PKD,
 5. Adres punktu sprzedaży,
 6. Adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego).

Załączniki do wniosku:

 1. Kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych (akt własności, umowa najmu, użyczenia, dzierżawy, użytkowania wieczystego)
 2. Pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
 3. Decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Z 2019 r.  poz. 1252).
Opłaty:

Opłata za wydanie zezwolenia wnoszona przez przedsiębiorcę rozpoczynającego działalność w tym zakresie:

- 525,00 na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwo,

- 525,00 na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),

- 2 100,00 na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

 

W przypadku ustanowienia pełnomocnika do wniosku należy dołączyć dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Opłatę skarbową w wysokości 17 zł należy wnieść na konto Urzędu Miasta w Trzebini - Bank Spółdzielczy o/Trzebinia nr konta 49 84440008 0030 0375 7018 0001.

 

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Miasta w Trzebini, Biuro Obsługi Klienta – ul. Marszałka Piłsudskiego 14, pokój nr 1 na parterze lub Biuro ds. Działalności Gospodarczej – Trzebinia ul. Narutowicza 10, I piętro, pokój nr 3.

 

Termin załatwienia sprawy:

 Zezwolenie wydaje się w terminie do 30 dni.

 

Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. Z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.).
 2. Uchwała NR XLIX/647/VII/2018 Rady Miasta Trzebini z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie: ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 3. Uchwała Nr XLIX/648/VII/2018 Rady Miasta Trzebini z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie: ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych na terenie Gminy Trzebinia.
 4. Zarządzenie Nr 0050.54.2016 Burmistrza Miasta w Trzebini z dnia 01.03.2016 r. w sprawie: ustalenia okresu na jaki są wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Trzebinia.
 5. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r poz. 1292 z późn. zm.),
 6. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1291 z późn. zm.),
 7. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 648),
 8. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1079 z późn. zm.).
 9. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej z dnia 6 marca 2018 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 650),
 10. Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1629  z późn. zm.).
 11. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.).
 12. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1000 z późn. zm.).
Tryb odwoławczy:

1. Od decyzji organu zezwalającego stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie (30-048 Kraków ul. Lea 10) za pośrednictwem Burmistrza Miasta Trzebini w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi administracji oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 

 

 

Uwagi i dodatkowe informacje:

Wnioski są rozpatrywane na posiedzeniu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Posiedzenia odbywają się jeden raz w miesiącuw pierwszy czwartek danego miesiąca.

Wniosek należy złożyć co najmniej 3 dni przed posiedzeniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Biurze Obsługi Klienta (Trzebinia ul. Marszałka Piłsudskiego 14, parter, pokój nr 1) a w razie wątpliwości co do poprawności dokumentacji wniosek należy złożyć w Biurze ds. Działalności Gospodarczej (Trzebinia ul. Narutowicza 10, I piętro, pokój nr 3).

Wniosek należy składać z kompletem załączników (oryginały do wglądu).

Wniosek jest dostępny w  Biurze ds. Działalności Gospodarczej – Trzebinia ul. Narutowicza 10, I piętro, pokój nr 3 oraz na stronie internetowej www.trzebinia.pl.