A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Wznowienie wykonywania działalności gospodarczej

Sprawę załatwia: Biuro ds. Działalności Gospodarczej
Naczelnik: Kierownik Jolanta Pietrzyk
Lokalizacja: ul. Narutowicza 10, I piętro, pokój nr 3
Telefon: (32) 7111 082
Informacje dodatkowe:

Informacja zaktualizowana 14.03.2019 r.

Osoba odpowiedzialna:

Jolanta Pietrzyk

Wioleta Knapik


Biuro ds. Działalności Gospodarczej – Trzebinia ul. Narutowicza 10, I piętro, pokój nr 3, 32 7111 082 lub 32 612 12 27, wew. 182.

 

Wymagane dokumenty:

Wniosek dotyczący wznowienia działalności gospodarczej należy złożyć za pomocą formularza CEIDG-1 dostępnego na stronie www.ceidg.gov.pl – Formularze i instrukcje.

 

Przy zgłoszeniu wznowienia działalności gospodarczej należy w w/w formularzu wypełnić rubryki – zgodnie z Instrukcją wypełniania formularza CEIDG-1 (obowiązuje od dnia 30.04.18), dostępną na stronie www.ceidg.gov.pl – Formularze i instrukcje.

 

Od momentu wejścia w życie Konstytucji Biznesu, tj. od 30.04.2018r. wznowienie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej może być zgłoszone zarówno z datą wsteczną, jak i przyszłą, o ile jest to zgodne z normami prawa: ordynacja podatkowa, prawo o ubezpieczeniach społecznych oraz inne przepisy szczególne. Całkowitą odpowiedzialność za wskazanie we wniosku daty wznowienia wykonywania działalności gospodarczej ponosi przedsiębiorca.

Procedura:

Wniosek o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej można złożyć:

  1. on-line - przy użyciu podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą certyfikatu kwalifikowanego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.
  2. W urzędzie gminy – osobiście lub listem poleconym (w przypadku przesłania wniosku listem poleconym musi on być opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy potwierdzonym przez notariusza).

 

Opłaty:

Nie podlega opłacie.

 

Miejsce składania dokumentów:

Biuro ds. Działalności Gospodarczej - Trzebinia ul. Narutowicza 10, I piętro, pokój nr 3.

 

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie

 

Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646 z późn. zm.),
  2. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. z 2018 r. poz. 647 z późn. zm),
  3. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 648),
  4. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 649),
  5. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej z dnia 6 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 650),
  6. Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1629),
  7. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2018 poz. 2096 z późn. zm.).
  8. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2018 poz. 1044 z późn. zm.).
Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy

 

Uwagi i dodatkowe informacje:

Wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następuje na wniosek przedsiębiorcy. Przedsiębiorca może wznowić działalność przed upływem 30 dni od daty jej zawieszenia. Zawieszenie trwające mniej niż 30 dni w przypadku miesiąca – lutego 28 lub 29), będzie nieskuteczne, natomiast zawieszenie trwające pełny miesiąc nie powoduje skutków formalnoprawnych (podatkowych, ubezpieczeniowych).

 

W związku ze zgłoszeniem w CEIDG wznowienia wykonywania działalności, informacja jest również przetwarzana przez Urząd Skarbowy, Urząd Statystyczny i ZUS. Dodatkowo przy tej czynności możemy zgłosić do ubezpieczenia w ZUS swoich członków rodziny. Należy jednak pamiętać, że inne czynności (np. zgłoszenie do rejestru VAT - jeżeli dotyczy) wykonujemy osobiście – w Urzędzie Skarbowym.

 

Wniosek o wznowienie może być jednocześnie wnioskiem o zmianę wpisu.