A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Wznowienie wykonywania działalności gospodarczej

Sprawę załatwia: Biuro ds. Działalności Gospodarczej
Naczelnik: Kierownik Jolanta Pietrzyk
Lokalizacja: ul. Narutowicza 10, I piętro, pokój nr 3
Telefon: 32 7111 082 lub 32 612 12 27, wew. 182
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Informacje dodatkowe:

Informacja zaktualizowana 13.01.2021 r.

Osoba odpowiedzialna:

Jolanta Pietrzyk

Wioleta Knapik


Urząd Miasta w Trzebini, Biuro ds. Działalności Gospodarczej – Trzebinia ul. Narutowicza 10, I piętro, pokój nr 3, 32 7111 082 lub 32 612 12 27, wew. 182.

 

Wymagane dokumenty:

Wniosek dotyczący wznowienia działalności gospodarczej należy złożyć za pomocą formularza CEIDG-1 dostępnego na stronie www.ceidg.gov.pl – Formularze i instrukcje.

 

Przy zgłoszeniu wznowienia działalności gospodarczej należy w w/w formularzu wypełnić rubryki – zgodnie z Instrukcją wypełniania formularza CEIDG-1, dostępną na stronie www.ceidg.gov.pl – Formularze i instrukcje.

 

Od momentu wejścia w życie Konstytucji Biznesu, tj. od 30.04.2018 r. wznowienie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej może być zgłoszone zarówno z datą wsteczną, jak i przyszłą, o ile jest to zgodne z normami prawa: ordynacja podatkowa, prawo o ubezpieczeniach społecznych oraz inne przepisy szczególne. Całkowitą odpowiedzialność za wskazanie we wniosku daty wznowienia wykonywania działalności gospodarczej ponosi przedsiębiorca.

Procedura:

Wniosek o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej można złożyć:

  1. on-line - przy użyciu podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą certyfikatu kwalifikowanego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.
  2. W urzędzie gminy – osobiście lub listem poleconym (w przypadku przesłania wniosku listem poleconym musi on być opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy potwierdzonym przez notariusza).

 

Opłaty:

Nie podlega opłacie.

 

Miejsce składania dokumentów:

Biuro ds. Działalności Gospodarczej - Trzebinia ul. Narutowicza 10, I piętro, pokój nr 3.

 

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie

 

Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292 z późn. zm.),
  2. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1291 z późn. zm),
  3. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 648),
  4. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1079),
  5. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej z dnia 6 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 650),
  6. Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1629 z późn. zm.),
  7. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2020 poz. 256 z późn. zm.).
  8. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2019 poz. 1000 z późn. zm.).
Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy

 

Uwagi i dodatkowe informacje:

Wniosek o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej można złożyć:
on-line - przy użyciu podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą certyfikatu kwalifikowanego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.
W urzędzie gminy – osobiście lub listem poleconym (w przypadku przesłania wniosku listem poleconym musi on być opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy potwierdzonym przez notariusza).

Wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następuje na wniosek przedsiębiorcy. Przedsiębiorca może wznowić działalność przed upływem 30 dni od daty jej zawieszenia.
Zawieszenie trwające mniej niż 30 dni (w przypadku miesiąca – lutego 28 lub 29), będzie nieskuteczne, natomiast zawieszenie trwające pełny miesiąc nie powoduje skutków formalnoprawnych (podatkowych, ubezpieczeniowych).
W związku ze zgłoszeniem w CEIDG wznowienia wykonywania działalności, informacja jest również przetwarzana przez Urząd Skarbowy, Urząd Statystyczny i ZUS. Dodatkowo przy tej czynności możemy zgłosić do ubezpieczenia w ZUS swoich członków rodziny. Należy
jednak pamiętać, że inne czynności (np. zgłoszenie do rejestru VAT - jeżeli dotyczy) wykonujemy osobiście – w Urzędzie Skarbowym.

Wniosek o wznowienie może być jednocześnie wnioskiem o zmianę wpisu.

INFORMACJA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Uprzejmie informujemy, że:
• w zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych w Urzędzie Miasta w Trzebini administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Trzebini, ul. Marszałka Piłsudskiego 14, 32 - 540 Trzebinia,
• dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
• Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadania gminy w postaci przyjęcia wniosku o wpis, zmianę, zawieszenie, wznowienie lub wykreślenie z CEIDG oraz realizacji obowiązków ustawowych w tym zakresie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych), Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla przedsiębiorcy,
• dane osobowe są udostępniane następującym kategoriom odbiorców:
- podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa,
- podmiotom świadczącym nam usługi prawne, audytowe, doradcze,
- podmiotom serwisującym nasze systemy informatyczne
• dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat;
• osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
• podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do złożenia wniosku o wpis, zmianę, zawieszenie, wznowienie lub wykreślenie z CEIDG. Nie podanie przez Panią/Pana danych osobowych uniemożliwi przyjęcie wniosku;
• administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym dane osobowe nie podlegają profilowaniu.