A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zorganizowanie imprezy masowej

Sprawę załatwia: Wydział Promocji i Kultury
Naczelnik: Beata Przeworowska
Lokalizacja: ul. Narutowicza 10, I piętro, pokój nr 6
Telefon: 32 711 10 84, 32 711 10 85
Informacje dodatkowe:

Aktualizacja: 27.01.2020 r.

Osoba odpowiedzialna:

Referat Promocji, Kultury i Współpracy z Zagranicą, ul. Narutowicza 10, I piętro pokój nr 6, tel. 6110 204, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Pracownik odpowiedzialny za załatwienie sprawy – główny specjalista Barbara Wykowska

 

Wymagane dokumenty:

Do wniosku należy dołączyć oryginały dokumentów:

 

I. Opinie (podane linki otwierają się w nowych oknach):

a)  właściwego miejscowo komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji  - zobacz, jak to załatwić

b)  właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej  - zobacz, jak to załatwić

c)  kierownika jednostki organizacyjnej pomocy doraźnej (pogotowia ratunkowego) - zobacz, jak to załatwić

d)  państwowego inspektora sanitarnego - zobacz, jak to załatwić

Organizator zwraca się do ww. organów z wnioskiem o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków, potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach.

Opinie zachowują ważność przez 6 miesięcy od dnia ich wydania.

 

II. Zgodnie z art. 26 ww. ustawy do wniosku należy także dołączyć:

1. Graficzny plan obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, wraz z opisem, zawierający:

a)  oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się publiczności, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów ratowniczych;

b)  oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia i do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych;

c)   oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływa na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu;

d)  informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych, rozmieszczeniu osób na imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów;

e)  oznaczenie sektorów, w których organizator w czasie meczu piłki nożnej zamierza udostępnić miejsca stojące.

2. Instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia;

3. Terminarz rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarz innych imprez masowych – w przypadku imprez organizowanych cyklicznie;

4. Informację o:

a)  liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej;

b)  przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego;

c)   liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu oraz sposobie rozmieszczenia służby porządkowej i informacyjnej;

5. Informację o osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa;

6. Informację o sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej – w przypadku meczu piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka;

7. Informację o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk;

8. Program i regulamin imprezy masowej, wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej;

9. Regulamin obiektu (terenu), wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej;

10. Pisemną instrukcję określającą zadania służby porządkowej oraz służby informacyjnej;

11. Warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej.

 

Zobacz, jak przygotować ww. dokumenty (link otwiera się w nowym oknie)

 

„Imprezy wielokrotne (powtarzalne)”

Dla Organizatorów tzw. imprez „wielokrotnych” (powtarzalnych, cyklicznych) Ustawodawca przewidział nieco uproszczoną procedurę uzyskiwania zezwolenia na ich przeprowadzenie. Zgodnie z art. 30. ust. 1 ustawy, jeżeli imprezy masowe są przeprowadzane przez tego samego organizatora w tych samych obiektach i na terenach do tego przystosowanych co najmniej 2 razy w roku lub są to imprezy, dla których opracowano terminarz, Burmistrz Miasta wydaje zezwolenie na przeprowadzenie wskazanej liczby imprez masowych lub ich przeprowadzenie w okresie jednego roku”. Przed każdą jednak taką „wielokrotną” (powtarzalną) imprezą Organizator na 14 dni przed planowanym jej terminem przekazuje właściwym ze względu na miejsce przeprowadzenia imprezy masowej komendantom powiatowym (rejonowym, miejskim) Policji i komendantom powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej, kierownikowi jednostki organizacyjnej pomocy doraźnej (pogotowia ratunkowego) oraz państwowemu inspektorowi sanitarnemu informacje, o których mowa w art. 25 i art. 26 ustawy.

 

WAŻNE:

Opinie muszą zawierać informację o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu oraz o przewidywanych przez Policję zagrożeniach, tj. informacje o:

1. Liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej, przewidywanych zagrożeniach, liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej i informacyjnej

2. Informację o osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa

3. Informację o sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej

4. Program i regulamin imprezy masowej, wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej

5. Regulamin obiektu (terenu), wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej

 

W odniesieniu do służby porządkowej i informacyjnej przyjmuje się przelicznik – co najmniej 10 członków służb porządkowych i informacyjnych na 300 osób, które mogą być obecne na imprezie masowej, i co najmniej 1 członek służby porządkowej lub informacyjnej na każde następne 100 osób, przy czym nie mniej niż 20% ogólnej liczby członków służb stanowią członkowie służby porządkowej.

W przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka – co najmniej 15 członków służb porządkowych i informacyjnych na 200 osób i co najmniej 2 członków służb porządkowych lub informacyjnych na każde następne 100 osób, przy czym nie mniej niż 50 % ogólnej liczby członków służb stanowią członkowie służby porządkowej.

 

Procedura:

Organizator imprezy masowej, nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem imprezy, musi wystąpić do Burmistrza Miasta Trzebini z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.

 

 

Opłaty:

Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej wynosi 82 zł (Załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - część III, pkt 44.2 - „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia”, Dz.U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.).

 

Opłatę skarbową można uiścić na rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy o/Trzebinia nr konta 49 8444 0008 0030 0375 7018 0001

 

Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej należy dostarczyć w chwili złożenia wniosku w sprawie wydania zezwolenia. W przypadku opłaty bezgotówkowej na przelewie należy dokładnie oznaczyć dane wpłacającego oraz tytuł z jakiego powstało zobowiązanie, np.: opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.

 

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Miasta w Trzebini, Dziennik Podawczy ul. Marszałka Piłsudskiego 14 lub/ i/oraz Dziennik Podawczy w budynku przy ul. Narutowicza 10.

Termin załatwienia sprawy:

 

Organ wydaje zezwolenie albo odmawia jego wydania (w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej) w drodze decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (odwołanie organizatora od decyzji nie wstrzymuje jej wykonania).

 

Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2171)
  2. Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1000, 1495, 1556, 1751, 2294)

 

 

Tryb odwoławczy:

 

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Miasta, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 1 i § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Uwagi i dodatkowe informacje:

 

KTO MOŻE BYĆ ORGANIZATOREM IMPREZY MASOWEJ:

  • osoba prawna,
  • osoba fizyczna,
  • jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

 

JAKIE WYMOGI MUSI SPEŁNIĆ ORGANIZATOR IMPREZY MASOWEJ:

- zapewnić bezpieczeństwo osobom uczestniczącym w imprezie (według zapisów artykułów 5-12, a meczu piłki nożnej artykułów 13-18 ww. ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych),

- spełnić wymogi określone, w szczególności, w przepisach prawa budowlanego, w przepisach sanitarnych i przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej,

- zapewnić udział służb porządkowych, służb informacyjnych oraz kierującego tymi służbami kierownika do spraw bezpieczeństwa,

- zapewnić pomoc medyczną i zaplecze higieniczno-sanitarne,

- wyznaczyć drogi ewakuacyjne i drogi umożliwiające dojazd pojazdom służb ratowniczych i Policji,

- zapewnić warunki zorganizowania łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy,

- zapewnić sprzęt ratowniczy i gaśniczy oraz środki gaśnicze niezbędne do zabezpieczenia działań ratowniczo-gaśniczych,

- zapewnić wydzielone pomieszczenia dla służb kierujących zabezpieczeniem imprezy masowej,

- opracować i udostępnić uczestnikom imprezy masowej regulamin obiektu (terenu) oraz regulamin imprezy masowej

- opracować instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia  w miejscu i w czasie imprezy masowej

- zwrócić szczególną uwagę na przepisy ww. ustawy obowiązujące w przypadku imprezy masowej będącej meczem piłki nożnej oraz imprez masowych o podwyższonym ryzyku.