A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych

Sprawę załatwia: Wydział Rozwoju Gminy
Naczelnik: Renata Wielonek
Lokalizacja: ul. Marszałka Piłsudskiego 14, II piętro, pokój nr 30 i 31
Telefon: 32 7111 031, 32 7111 037
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Informacje dodatkowe:

Aktualizacja 25.09.2018 r.

Osoba odpowiedzialna:

Referat Dróg i Transportu Publicznego, ul. Marszałka Piłsudskiego 14, 32-540 Trzebinia, nr telefonu (32) 612-12-27 wew. 131, (32) 71 11 031

Wymagane dokumenty:
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.
 • Plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów zajęcia pasa drogowego, a w przypadku reklamy – podaniem jej wymiarów.
 • Zatwierdzony przez Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie, (Chrzanów ul. Grzybowskiego 7a) projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, wcześniej zaopiniowany w Referacie Dróg
  i Transportu Publicznego Urzędu Miasta w Trzebini w przypadku, gdy zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych;

lub plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót w przypadku, gdy nie jest wymagany projekt  organizacji ruchu.

 • Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczonego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno –budowlanej (gdy takie jest wymagane ustawą Prawo Budowlane).
 • Harmonogram robót w przypadku ich etapowania zawierający dla każdego etapu dane: długość
  i szerokość zajęcia, okres zajęcia, okres wykonania.

 Dodatkowe dokumenty - na żądanie zarządcy drogi:
- Projekt budowlany.

Opłaty:

Zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. 2012 r. poz. 1282) - zwolnione z opłaty skarbowej.

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Miasta w Trzebini, Biuro Obsługi Klienta - ul. Marszałka Piłsudskiego 14, pokój nr 1 na parterze.

Termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z przepisami KPA do 1 miesiąca, lecz zwykle usługa realizowana jest w terminie do 14 dni.

Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1440).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (tj. z dnia 1 sierpnia 2016r. Dz. U. z 2016r. poz. 1264).
 • Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego z 14 czerwca 1960 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.  poz. 23).
 • Uchwała nr XXIV/341/IV/2004 Rady Miasta Trzebini z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych Gminy Trzebinia.
Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Burmistrza Miasta, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Uwagi i dodatkowe informacje:

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych jest dostępny także w Referacie Dróg i Transportu Publicznego.