A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej

Sprawę załatwia: Wydział Spraw Społecznych - DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
Naczelnik: Mariola Roman
Lokalizacja: ul. Narutowicza 10, I piętro, pokój nr 3
Telefon: (32) 6121 359
Informacje dodatkowe:

Informacja zaktualizowana 28.11.2017 r.

Osoba odpowiedzialna:

Jolanta Pietrzyk

Wioleta Knapik

 

Wydział Spraw Społecznych – Trzebinia ul. Narutowicza 10, I piętro, pokój nr 3, tel. (32) 6121 359, 7111 084.

 

Wymagane dokumenty:

Wniosek dotyczący zawieszenia działalności gospodarczej należy złożyć za pomocą formularza CEIDG-1 dostępnego na stronie www.ceidg.gov.pl – Formularze i instrukcje.

 

Przy zgłoszeniu zawieszenia działalności gospodarczej należy w w/w formularzu wypełnić rubryki – zgodnie z Instrukcją wypełniania formularza CEIDG-1 (aktualizacja w dniu 06.06.16),

 

Możliwym jest zgłoszenie zawieszenia działalności gospodarczej w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Wówczas przedsiębiorca jest objęty ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym, które jest opłacane z budżetu państwa. Z zawieszenia może skorzystać przedsiębiorca sprawujący osobistą opiekę nad dzieckiem własnym lub swojego małżonka, lub dzieckiem przysposobionym. Okres trwania opieki nie może być dłuższy niż 3 lata, nie dłużej jednak niż do roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat. W przypadku dziecka, które z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, wymaga osobistej opieki tej osoby, przez okres nie dłuższy niż 6 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Przysługujący okres zawieszenia można wykorzystać jednorazowo lub nie więcej niż 4 częściach. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest aktywne prowadzenie działalności gospodarczej przez min. 6 miesięcy poprzedzających termin zawieszenia. Dodatkowo w tym przypadku przedsiębiorca nie może zatrudniać pracowników.

 

Procedura:

Wniosek o zawieszenie może być jednocześnie wnioskiem o zmianę.

 

Opłaty:

Nie podlega opłacie

 

Miejsce składania dokumentów:

Trzebinia ul. Narutowicza 10, I piętro, pokój nr 3.

 

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie

 

Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz.U. 2016 r. poz. 1829 z późn. zm.),

  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2017 r. poz. 1257).

 

Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy

 

Uwagi i dodatkowe informacje:

Wniosek jest dostępny w Wydziale Spraw Społecznych - Trzebinia ul. Narutowicza 10, I piętro, pokój nr 3 oraz na stronie internetowej www.ceidg.gov.pl – zakładka Formularze i instrukcje.

 

Wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej można złożyć:

1. on-line - przy użyciu podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą certyfikatu kwalifikowanego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.

2. w urzędzie gminy - osobiście lub listem poleconym (w przypadku przesłania wniosku listem poleconym musi on być opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy potwierdzonym przez notariusza).

 

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej następuje na wniosek przedsiębiorcy. Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego przez przedsiębiorcę we wniosku, nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku i trwa do dnia złożenia wniosku wznowienie wykonywania działalności gospodarczej.

 

Zawieszenie działalności można zgłosić z wyprzedzeniem, natomiast nie można jej zgłosić z datą wsteczną.

 

Przedsiębiorca może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż 24 miesiące. Jeżeli przedsiębiorca nie wznowi działalności przed upływem 24 miesięcy, wpis zostanie automatycznie wykreślony przez Ministerstwo Rozwoju, które jest właścicielem niniejszego systemu teleinformatycznego.

 

Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą jako wspólnik w więcej niż jednej spółce cywilnej może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej lub kilku takich spółkach. W przypadku wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników.

 

Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w różnych formach prawnych możne zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej z tych form.

 

W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

 

W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca:

1. ma prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów;

2. ma prawo przyjmować należności lub obowiązek regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;

3. ma prawo zbywać własne środki trwałe i wyposażenie;

4. ma prawo lub obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych zawiązanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;

5. wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa;

6. ma prawo osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;

7. może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

 

W związku ze zgłoszeniem w CEIDG zawieszenia działalności gospodarczej, informacja jest również przetwarzana przez Urząd Skarbowy, Urząd Statystyczny i ZUS. Należy jednak pamiętać, że inne czynności (wygłoszenie z rejestru VAT - jeżeli dotyczy lub deklaracje rozliczeniowe ZUS DRA) należy wykonać osobiście – odpowiednio w Urzędzie Skarbowym i ZUS-ie.