A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Wpis do gminnego rejestru działalności regulowanej, polegającej na świadczeniu usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, znajdujących się na terenie Gminy Trzebinia

Sprawę załatwia: Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Naczelnik: Agnieszka Malczyk
Lokalizacja: ul. Narutowicza 10, III piętro, pokój nr 33
Telefon: (32) 711 10 39
Informacje dodatkowe:

Aktualizacja 22.11.2019 r.

Dokumenty do pobrania:

Wzór wniosku

Oświadczenie

Osoba odpowiedzialna:

Referat Gospodarki Komunalnej, ul. Narutowicza 10, pokój nr 26 (III piętro) nr telefonu (32) 711 10 429

Pracownik odpowiedzialny za załatwienie sprawy – inspektor Agnieszka Szreder.

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek przedsiębiorcy o wpisanie do rejestru działalności regulowanej.

2 Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

 

Opłaty:

 

Opłata za dokonanie wpisu: 50,00 zł (opłata nie dotyczy mpodmiotu posiadającego w dniu 1 stycznia 2012 r.  zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych, wydane przez Burmistrza Miasta Trzebini).

 

Opłatę należy uiścić na rachunek Urzędu w Banku Spółdzielczym, nr rachunku: 49 8444 0008 0030 0375 7018 0001

 

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Miasta w Trzebini, Biuro Obsługi Klienta - ul. Marszałka Piłsudskiego 14, pokój nr 1 na parterze

Termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z przepisami KPA do 30 dni, lecz zwykle usługa jest realizowana w terminie do 14 dni.

 

Podstawa prawna:

Ustawa  z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019    r., poz. 2010, ze. zm.)

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 250, ze zm.)

Tryb odwoławczy:

brak