A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

Sprawę załatwia: Wydział Spraw Społecznych - DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
Naczelnik: Mariola Roman
Lokalizacja: ul. Narutowicza 10, I piętro, pokój nr 3
Telefon: (32) 71 11 082, (32) 6121 359
Informacje dodatkowe:

Aktualizacja 28.11.2017 r.

 

Osoba odpowiedzialna:

Jolanta Pietrzyk

Wioleta Knapik


Wydział Spraw Społecznych – Trzebinia ul. Narutowicza 10, I piętro, pokój nr 3, tel. (32) 6121 359, 7111 084.

 

Wymagane dokumenty:
 1. Wniosek przedsiębiorcy o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.

 2. Załączniki do wniosku:

 1. zaświadczenie z rejestru skazanych lub oświadczenie1 o niekaralności za przestępstwa karne skarbowe lub przestępstwa umyślne: przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, środowisku lub warunkom pracy i płacy albo inne mające związek z wykonywaniem zawodu,

 2. oświadczenie dotyczące zatrudniania lub zamiaru zatrudniania kierowców (jeżeli dotyczy),

 3. oświadczenie o spełnianiu przez przedsiębiorcę wykonującego osobiście transport drogowy wymagań określonych w przepisach ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. –  o kierujących pojazdami oraz innych przepisach określających wymagania w stosunku do kierowców,

 4. kserokopia dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego wraz z wpisem o dopuszczeniu do ruchu jako taksówki osobowej, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tego pojazdu – również dokument potwierdzający prawo do dysponowania nim,

 5. pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika,

 6. potwierdzenie wniesienia opłat.

 

Do wszystkich kserokopii dokumentów należy przedstawić do wglądu ich oryginały.

 

1 W przypadku złożenia przez przedsiębiorcę oświadczenia, należy do wniosku dołączyć formularz dla taksówkarzy (dostępny w wersji papierowej w Wydziale Spraw Społecznych). Formularz jest niezbędny w celu sprawdzenia w elektronicznym systemie e-KRK prawidłowości złożonego oświadczenia.

 

Opłaty:

1. Opłata za udzielenie licencji uzależniona jest od wnioskowanego okresu jej ważności:
a) od 2 do 15 lat - 200 zł;
b) powyżej 15 do 30 lat - 250 zł;
c) powyżej 30 do 50 lat - 300 zł.

Wpłatę należy dokonać na konto Urzędu Miasta w Banku Spółdzielczym w Trzebini nr konta 49844400080030037570180001.

 

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Miasta w Trzebini, Biuro Obsługi Klienta – ul. Marszałka Piłsudskiego 14, pok. nr 1 na parterze lub Wydział Spraw Społecznych - Trzebinia ul. Narutowicza 10, I piętro, pokój  nr 3.

 

Termin załatwienia sprawy:

Termin załatwienia sprawy do 30 dni od daty złożenia wniosku. Licencja jest odbierana osobiście przez wnioskodawcę / pełnomocnika (w przypadku działania przez pełnomocnika).

 

Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz.U. 2016 r. poz. 1907 z późn. zm.),

 2. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. z 2013 r. poz. 829),

 3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r. poz. 713),

 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie zakresu danych i informacji, które przewoźnik drogowy jest obowiązany przekazywać na żądanie właściwego organu udzielającego licencji lub zezwolenia (Dz. U. z 2002 r. Nr 117 poz. 1010),

 5. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. 2017 r. poz. 978 z późn. zm.),

 6. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2017 r. poz. 1260),

 7. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. 2013 r. poz. 916),

 8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2010r. w sprawie trybu i warunków zwrotu części opłaty za wydanie licencji i wypisów z licencji w przypadku zawieszenia wykonywania transportu drogowego (Dz. U. Nr 187, poz. 1255),

 9. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2017 r. poz. 1257).

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Trzebini w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

Uwagi i dodatkowe informacje:

1. Wniosek jest dostępny w Wydziale Spraw Społecznych, ul. Narutowicza 10 I piętro, pok. nr 3 oraz na stronie internetowej www.trzebinia.pl

2. Przedsiębiorca jest zobowiązany zgłaszać na piśmie wszelkie zmiany danych nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.

3. Przedsiębiorca nie może odstępować licencji osobom trzecim ani przenosić uprawnień z nich wynikających na osobę trzecią.

4. Przedsiębiorca decydujący się na zawieszenie wykonywania transportu drogowego taksówką jest zobowiązany w terminie 14 dni od dnia, w którym rozpoczęty został okres zawieszenia zawiadomić o tym fakcie organ, który udzielił licencji. W zawiadomieniu podaje się:

• okres, na który zawieszono wykonywanie transportu drogowego,

• sposób w jaki ma nastąpić zwrot części opłaty 1, a w przypadku przelewu na rachunek bankowy wskazać należy numer rachunku bankowego przewoźnika (w przypadku zawieszenia trwającego powyżej 3 miesięcy).

Ponadto należy zwrócić licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką, do organu, który ją udzielił. Organ, który udzielił licencji, wydaje z urzędu zwróconą licencję w terminie 7 dni przed upływem okresu, na jaki zostało zawieszone wykonywanie transportu drogowego.

Należy pamiętać, że przedsiębiorca może zawiesić wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

 

1 W przypadku zawieszenia wykonywania transportu drogowego na okres przekraczający 3 miesiące organ, który udzielił licencji dokonuje zwrotu części opłaty wniesionej za wydanie licencji. Przewoźnik musi jednak spełnić wymagania dotyczące zgłoszenia faktu zawieszenia wykonywania transportu drogowego. Zwrotu części opłaty wniesionej za wydanie licencji dokonuje się proporcjonalnie do okresu zawieszenia wykonywania transportu drogowego oraz liczby zawieszonych wypisów z licencji.