A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

Sprawę załatwia: Wydział Spraw Społecznych - DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
Naczelnik: Mariola Roman
Lokalizacja: ul. Narutowicza 10, I piętro, pokój nr 3
Telefon: (32) 71 11 082, (32) 6121 359
Informacje dodatkowe:

Aktualizacja 28.11.2017 r.

 

Osoba odpowiedzialna:

Jolanta Pietrzyk

Wioleta Knapik


Wydział Spraw Społecznych – Trzebinia ul. Narutowicza 10, I piętro, pokój nr 3, tel. (32) 6121 359, 7111 084.

 

Wymagane dokumenty:
 1. Wniosek o zmianę licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.

 2. Załączniki do wniosku:

- kserokopia aktualnego dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego pojazdu wraz z wpisem o dopuszczeniu do ruchu jako taksówki osobowej, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tego pojazdu - również dokument potwierdzający prawo do dysponowania nim,

- dotychczasowa licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką,

- pełnomocnictwo - w przypadku działania przez pełnomocnika,

- potwierdzenie wniesienia opłat.

Do wszystkich kserokopii dokumentów należy przedstawić do wglądu ich oryginały.

 

Opłaty:

1. Za zmianę licencji pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty pierwotnej (podstawowej), wniesionej wraz
z wnioskiem o udzielenie licencji. Opłata wnoszona jest z chwilą złożenia wniosku i jest uzależniona od okresu, na jaki została udzielona licencja:

 1. od 2 - 15 lat – 20 zł,

 2. powyżej 15 - 30 lat – 25 zł,

 3. powyżej 30 - 50 lat – 30 zł.

Wpłatę należy dokonać na konto Urzędu Miasta w Banku Spółdzielczym w Trzebini nr konta 49844400080030037570180001.

 

Miejsce składania dokumentów:

 

Urząd Miasta w Trzebinia, Biuro Obsługi Klienta – ul. Marszałka Piłsudskiego 14, pok. nr 1 na parterze lub Wydział Spraw Społecznych ul. Narutowicza 10, I piętro, pokój nr 3.

 

Termin załatwienia sprawy:

Termin załatwienia sprawy: do 30 dni od daty złożenia wniosku. Licencja jest odbierana w Wydziale Spraw Społecznych (ul. Narutowicza 10, I piętro, pokój nr 3) - osobiście przez wnioskodawcę/pełnomocnika (w przypadku działania przez pełnomocnika).

 

Podstawa prawna:

 

 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz.U. 2016 r. poz. 1907 z późn. zm.),

 2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r. poz. 713),

 3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. 2013 r. poz. 916),

 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2017 r. poz. 1257).

 

Tryb odwoławczy:
 1. Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Trzebini w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania.
  Z dniem doręczenia organowi administracji oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 

Uwagi i dodatkowe informacje:
 1. Wniosek jest dostępny w Wydziale Spraw Społecznych, ul. Narutowicza 10 I piętro, pok. nr 3 oraz na stronie internetowej www.trzebinia.pl

 2. Przedsiębiorca jest zobowiązany zgłaszać na piśmie wszelkie zmiany danych nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.

 3. Przedsiębiorca nie może odstępować licencji ani przenosić uprawnień wynikających z tych dokumentów na osobę trzecią.