A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

Sprawę załatwia: Biuro ds. Działalności Gospodarczej
Naczelnik: Kierownik Jolanta Pietrzyk
Lokalizacja: ul. Narutowicza 10, I piętro, pokój nr 3
Telefon: 32 711 10 82 lub 32 612-12-27 wew. 182
Informacje dodatkowe:

Informacja zaktualizowana 13.01.2021 r.

 

Osoba odpowiedzialna:
 • Jolanta Pietrzyk
 • Wioleta Knapik


Biuro ds. Działalności Gospodarczej – Trzebinia ul. Narutowicza 10, I piętro, pokój nr 3, nr telefonu 32 711 10 82 lub 32 612-12-27 wew. 182.

 

Wymagane dokumenty:
 1. Wniosek o zmianę licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.
 2. Załączniki do wniosku:
 • kserokopia aktualnego dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego pojazdu wraz z wpisem o dopuszczeniu do ruchu jako taksówki osobowej,a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tego pojazdu - również dokument potwierdzający prawo do dysponowania nim,
 • oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzącej działalność gospodarczą, o spełnianiu wymogu zawartego w art. 5c ust. 1 pkt. 1 (art. 8 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym),
 • oświadczenie o spełnianiu przez przedsiębiorcę/zatrudnionych przez niego kierowców warunków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym,
 • zaświadczenie z rejestru skazanych o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy lub zatrudnieni przez niego kierowcy: - nie byli prawomocnie skazani za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, a także za przestępstwa, o których mowa w art. 59 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii, a ponadto nie orzeczono prawomocnie wobec nich zakazu wykonywania zawodu kierowcy,
 • wykaz pojazdów zgłaszanych do wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką (jeżeli zmiana dotyczy zgłoszenia/zmiany pojazdu służącego do wykonywania transportu), dotychczasowa licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego
  w zakresie przewozu osób taksówką,
 • pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika,
 • potwierdzenie wniesienia opłat.

Do wszystkich kserokopii dokumentów należy przedstawić do wglądu ich oryginały.

 

Opłaty:

Jeżeli zmianie ulegną dane zawarte w licencji wówczas przedsiębiorca zobowiązany jest wystąpić z wnioskiem do tut. Urzędu o zmianę jej treści (w terminie 28 dni od dnia ich powstania) i w związku z tym dokonuje się opłatę w wysokości 10% tzw. opłaty podstawowej, tj.:

 1. od 2 - 15 lat – 20,00 zł,
 2. powyżej 15 - 30 lat – 25,00 zł,
 3. powyżej 30 - 50 lat – 30,00 zł.

Dodatkowo za wydanie wypisu z licencji w przypadku zmiany licencji wnosi się opłatę w wysokości 5% tzw. opłaty podstawowej, tj.:

 1. 10,00 zł
 2. 12,50 zł
 3. 15,00 zł

Za wydanie wypisu z licencji w innych przypadkach wnosi się opłatę w wysokości 1% tzw. opłaty podstawowej, tj.:

 1. 1,00 zł
 2. 2,50 zł
 3. 3,00 zł

Z kolei za wydanie wypisu z licencji na każdy pojazd niezgłoszony we wniosku o udzielenie licencji wnosi się opłatę w wysokości 11% tzw. opłaty podstawowej, tj.:

 1. 22,00 zł
 2. 27,50 zł
 3. 33,00 zł

Wpłatę należy dokonać na konto Urzędu Miasta w Banku Spółdzielczym w Trzebini nr konta: 49844400080030037570180001.

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Miasta w Trzebinia, Biuro Obsługi Klienta – ul. Marszałka Piłsudskiego 14, pok. nr 1 na parterze lub Biuro ds. Działalności Gospodarczej ul. Narutowicza 10, I piętro, pokój nr 3.

 

Termin załatwienia sprawy:

Termin załatwienia sprawy: do 30 dni od daty złożenia wniosku. Licencja jest odbierana w Biurze ds. Działalności Gospodarczej (ul. Narutowicza 10, I piętro, pokój nr 3) - osobiście przez wnioskodawcę/pełnomocnika (w przypadku działania przez pełnomocnika).

 

Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym  (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 2140 z późn. zm.),
 2. Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1180 z późn. zm.),
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 2377),
 4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 916),
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 2463),
 6. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1000 z późn. zm.),
 7. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 256 z późn. zm.).

 

 

Tryb odwoławczy:
 1. Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Trzebini w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi administracji oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania – decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 

 

Uwagi i dodatkowe informacje:
 1. Uprzejmie proszę stosować w adresie prawidłowe nazwy ulic, np. Marszałka Piłsudskiego.
 2. Przedsiębiorca jest obowiązany zgłaszać na piśmie wszelkie zmiany danych nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.