A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zawieszenie wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

Sprawę załatwia: Biuro ds. Działalności Gospodarczej
Naczelnik: Kierownik Jolanta Pietrzyk
Lokalizacja: ul. Narutowicza 10, I piętro, pokój nr 3
Telefon: (32) 71 11 082, (32) 6121 359
Informacje dodatkowe:

Aktualizacja 2.03.2019 r.

Osoba odpowiedzialna:
 • Jolanta Pietrzyk
 • Wioleta Knapik

Biuro ds. Działalności Gospodarczej – Trzebinia ul. Narutowicza 10, I piętro, pokój nr 3, tel. (32) 6121 359, 7111 084.

 

Wymagane dokumenty:
 1. Zawiadomienie w formie pisemnej o zawieszeniu wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką,

 2. Przedsiębiorca jest obowiązany zwrócić do organu, który udzielił licencji – oryginał druku licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.

 

Opłaty:

Nie podlega opłacie.

 

 

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Miasta w Trzebini, Biuro Obsługi Klienta – ul.  Marszałka Piłsudskiego 14, pok. nr 1 na parterze lub Biuro ds. Działalności Gospodarczej, Trzebinia ul. Narutowicza 10, I piętro, pokój nr 3.

 

Termin załatwienia sprawy:

Zwrot części opłaty wniesionej za wydanie licencji dokonuje się w terminie 14 dni od dnia spełnienia wymagań dotyczących powiadomienia organu wydającego licencję o zawieszeniu działalności.

 

Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz.U. 2016 r. poz. 1907 z późn. zm.),

 2. Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. z 2013 r. poz. 829),

 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2010 r. w sprawie trybu i warunków zwrotu części opłaty za wydanie licencji i wypisów z licencji w przypadku zawieszenia wykonywania transportu drogowego (Dz. U. Nr 187, poz. 1255),

 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2017 r. poz. 1257).

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Trzebini w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

Uwagi i dodatkowe informacje:

Przedsiębiorca decydujący się na zawieszenie wykonywania transportu drogowego taksówką jest obowiązany
w terminie 14 dni od dnia, w którym rozpoczęty został okres zawieszenia zawiadomić (osobiście) o tym fakcie organ, który udzielił licencji. W zawiadomieniu podaje się:

 • okres, na który zawieszono wykonywanie transportu drogowego,

 • rachunek bankowy, na który ma zostać dokonany zwrot części opłaty wniesionej za wydanie licencji (w przypadku zawieszenia trwającego powyżej 3 miesięcy)

 • do zawiadomienia dołącza się oryginał druku licencji wydanej przedsiębiorcy.

Organ, który udzielił licencji, wydaje z urzędu zwróconą licencję w terminie 7 dni przed upływem okresu, na jaki zostało zawieszone wykonywanie transportu drogowego.

- Formularz zawiadamiający o zawieszeniu wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką jest dostępny w Wydziale Spraw Społecznych ul. Narutowicza 10 I piętro, pok. Nr 3 oraz na stronie internetowej www.trzebinia.pl.

 

W przypadku zawieszenia wykonywania transportu drogowego na okres przekraczający 3 miesiące organ, który udzielił licencji dokonuje zwrotu części opłaty wniesionej za wydanie licencji.

Przewoźnik musi spełnić następujące wymagania:

 1. złożyć w formie pisemnej zawiadomienie o zawieszeniu transportu drogowego, w którym znajduje się informacja o okresie zawieszenia oraz o sposobie zwrotu części opłaty (w przypadku przelewu bankowego – wskazać nr rachunku przewoźnika drogowego)

 2. zwrócić oryginał licencji.

 

Organ, który udzielił licencji dokonuje niniejszego zwrotu proporcjonalnie do okresu zawieszenia wykonywania transportu drogowego. Należy pamiętać, że przewoźnik drogowy może zawiesić wykonywanie transportu drogowego na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.