A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zawieszenie wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

Sprawę załatwia: Biuro ds. Działalności Gospodarczej
Naczelnik: Kierownik Jolanta Pietrzyk
Lokalizacja: ul. Narutowicza 10, I piętro, pokój nr 3
Telefon: (32) 71 11 082
Informacje dodatkowe:

Aktualizacja 14.03.2019 r.

Osoba odpowiedzialna:
  • Jolanta Pietrzyk
  • Wioleta Knapik

Biuro ds. Działalności Gospodarczej – Trzebinia ul. Narutowicza 10, I piętro, pokój nr 3, nr telefonu 32 711 10 82 lub 32 612-12-27 wew. 182.

 

Wymagane dokumenty:
  1. Zawiadomienie w formie pisemnej o zawieszeniu wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką,
  2. Przedsiębiorca jest obowiązany zwrócić do organu, który udzielił licencji – oryginał druku licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.

 

Opłaty:

Nie podlega opłacie.

 

 

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Miasta w Trzebini, Biuro Obsługi Klienta – ul.  Marszałka Piłsudskiego 14, pok. nr 1 na parterze lub Biuro ds. Działalności Gospodarczej, Trzebinia ul. Narutowicza 10, I piętro, pokój nr 3.

 

Termin załatwienia sprawy:

Nie dotyczy.

Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 58 z późn. zm.),
  2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków zwrotu części opłaty za wydanie licencji i wypisów z licencji w przypadku zawieszenia wykonywania transportu drogowego (Dz.U. 2010 nr 187 poz. 1255),
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2018 poz. 1044 z późn. zm.),
  4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2018 poz. 2096 z późn. zm.)
Tryb odwoławczy:

 

 

Uwagi i dodatkowe informacje:
  1. Uprzejmie proszę stosować w adresie prawidłowe nazwy ulic, np. Marszałka Piłsudskiego.
  2. Przedsiębiorca decydujący się na zawieszenie wykonywania transportu drogowego taksówką jest obowiązany w terminie 14 dni od dnia, w którym rozpoczęty został okres zawieszenia zawiadomić o tym fakcie organ, który udzielił licencji. W zawiadomieniu podaje się:

- okres, na który zawieszono wykonywanie transportu drogowego,

- sposób w jaki ma nastąpić zwrot części opłaty1 wniesionej za wydanie licencji, w przypadku przelewu na rachunek bankowy wskazać należy numer rachunku bankowego (dotyczy zawieszenia trwającego powyżej 3 miesięcy),

- do zawiadomienia dołącza się oryginał druku licencji wydanej przedsiębiorcy.

Organ, który udzielił licencji, wydaje z urzędu zwróconą licencję w terminie 7 dni przed upływem okresu, na jaki zostało zawieszone wykonywanie transportu drogowego.

 

W przypadku zawieszenia wykonywania transportu drogowego na okres przekraczający 3 miesiące organ, który udzielił licencji dokonuje zwrotu części opłaty wniesionej za wydanie licencji. Przewoźnik musi jednak spełnić wymagania dotyczące zgłoszenia faktu zawieszenia wykonywania transportu drogowego. Zwrotu części opłaty wniesionej za wydani licencji dokonuje się proporcjonalnie do okresu zawieszenia wykonywania transportu drogowego.