A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zawieszenie wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

Sprawę załatwia: Biuro ds. Działalności Gospodarczej
Naczelnik: Kierownik Jolanta Pietrzyk
Lokalizacja: ul. Narutowicza 10, I piętro, pokój nr 3
Telefon: 32 711 10 82 lub 32 612-12-27 wew. 182
Informacje dodatkowe:

Informacja zaktualizowana 16.06.2022 r.

Osoba odpowiedzialna:

Biuro ds. Działalności Gospodarczej – Trzebinia ul. Narutowicza 10, I piętro, pokój nr 3, nr telefonu 32 711 10 82 lub 32 612-12-27 wew. 182.

 

Wymagane dokumenty:
 1. Zawiadomienie w formie pisemnej o zawieszeniu wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką,
 2. Przedsiębiorca jest obowiązany zwrócić do organu, który udzielił licencji – oryginał druku licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.
Opłaty:

Nie dotyczy.

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Miasta w Trzebini Biuro Obsługi Klienta – ul. Marszałka Piłsudskiego 14, 32-540 Trzebinia (pokój nr 1 na parterze) lub Biuro do spraw Działalności Gospodarczej – ul. Narutowicza 10, 32-540 Trzebinia (pokój numer 3, I piętro).

Termin załatwienia sprawy:

Przedsiębiorca decydujący się na zawieszenie wykonywania transportu drogowego taksówką jest obowiązany w terminie 14 dni od dnia, w którym rozpoczęty został okres zawieszenia zawiadomić o tym fakcie organ, który udzielił licencji.

Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2022 roku pozycja 180 z późniejszymi zmianami),
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2010 roku w sprawie szczegółowego trybu i warunków zwrotu części opłaty za wydanie licencji i wypisów z licencji w przypadku zawieszenia wykonywania transportu drogowego (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2010 roku numer 187 pozycja 1255),
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2021 roku pozycja 1923 ze zmianami),
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2021 roku pozycja 735 ze zmianami).
Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy.

Uwagi i dodatkowe informacje:
 1. Uprzejmie proszę stosować w adresie prawidłowe nazwy ulic, na przykład Marszałka Piłsudskiego.
 2. W przypadku zawieszenia wykonywania transportu drogowego na okres przekraczający 3 miesiące organ, który udzielił licencji dokonuje zwrotu części opłaty wniesionej za wydanie licencji. Przewoźnik musi jednak spełnić wymagania dotyczące zgłoszenia faktu zawieszenia wykonywania transportu drogowego. Zwrotu części opłaty wniesionej za wydanie licencji dokonuje się proporcjonalnie do okresu zawieszenia wykonywania transportu drogowego.
 3. Przedsiębiorca decydujący się na zawieszenie wykonywania transportu drogowego taksówką jest obowiązany w terminie 14 dni od dnia, w którym rozpoczęty został okres zawieszenia zawiadomić o tym fakcie organ, który udzielił licencji. W zawiadomieniu podaje się:
 • okres, na który zawieszono wykonywanie transportu drogowego,
 • sposób w jaki ma nastąpić zwrot części opłaty wniesionej za wydanie licencji, w przypadku przelewu na rachunek bankowy wskazać należy numer rachunku bankowego (dotyczy
 • zawieszenia trwającego powyżej 3 miesięcy), 
 • do zawiadomienia dołącza się oryginał druku licencji wydanej przedsiębiorcy

4. Organ, który udzielił licencji, wydaje z urzędu zwróconą licencję w terminie 7 dni przed upływem okresu, na jaki zostało zawieszone wykonywanie transportu drogowego