A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zawieszenie wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

Sprawę załatwia: Biuro ds. Działalności Gospodarczej
Naczelnik: Kierownik Jolanta Pietrzyk
Lokalizacja: ul. Narutowicza 10, I piętro, pokój nr 3
Telefon: 32 711 10 82 lub 32 612-12-27 wew. 182
Informacje dodatkowe:

Informacja zaktualizowana 13.01.2021 r.

Osoba odpowiedzialna:
 • Jolanta Pietrzyk
 • Wioleta Knapik

Biuro ds. Działalności Gospodarczej – Trzebinia ul. Narutowicza 10, I piętro, pokój nr 3, nr telefonu 32 711 10 82 lub 32 612-12-27 wew. 182.

 

Wymagane dokumenty:
 1. Zawiadomienie w formie pisemnej o zawieszeniu wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką,
 2. Przedsiębiorca jest obowiązany zwrócić do organu, który udzielił licencji – oryginał druku licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.

 

Opłaty:

Nie podlega opłacie.

 

 

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Miasta w Trzebini, Biuro Obsługi Klienta – ul.  Marszałka Piłsudskiego 14, pok. nr 1 na parterze lub Biuro ds. Działalności Gospodarczej, Trzebinia ul. Narutowicza 10, I piętro, pokój nr 3.

 

Termin załatwienia sprawy:

Termin załatwienia sprawy do 30 dni od daty złożenia wniosku. Licencja jest odbierana osobiście przez wnioskodawcę/ pełnomocnika (w przypadku działania przez pełnomocnika).

Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 2140 z późn. zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków zwrotu części opłaty za wydanie licencji i wypisów z licencji w przypadku zawieszenia wykonywania transportu drogowego (tekst jednolity Dz.U. 2010 nr 187 poz. 1255),
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.), Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.
 4. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 256 z późn. zm.)
Tryb odwoławczy:
 1. Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Trzebini w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi administracji oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania – decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
Uwagi i dodatkowe informacje:
 1. Uprzejmie proszę stosować w adresie prawidłowe nazwy ulic, np. Marszałka Piłsudskiego.
 2. Przedsiębiorca decydujący się na zawieszenie wykonywania transportu drogowego taksówką jest obowiązany w terminie 14 dni od dnia, w którym rozpoczęty został okres zawieszenia zawiadomić o tym fakcie organ, który udzielił licencji. W zawiadomieniu podaje się:

- okres, na który zawieszono wykonywanie transportu drogowego,

- sposób w jaki ma nastąpić zwrot części opłaty wniesionej za wydanie licencji, w przypadku przelewu na rachunek bankowy wskazać należy numer rachunku bankowego (dotyczy zawieszenia trwającego powyżej 3 miesięcy),

- do zawiadomienia dołącza się oryginał druku licencji wydanej przedsiębiorcy.

Organ, który udzielił licencji, wydaje z urzędu zwróconą licencję w terminie 7 dni przed upływem okresu, na jaki zostało zawieszone wykonywanie transportu drogowego.

 

W przypadku zawieszenia wykonywania transportu drogowego na okres przekraczający 3 miesiące organ, który udzielił licencji dokonuje zwrotu części opłaty wniesionej za wydanie licencji. Przewoźnik musi jednak spełnić wymagania dotyczące zgłoszenia faktu zawieszenia wykonywania transportu drogowego. Zwrotu części opłaty wniesionej za wydanie licencji dokonuje się proporcjonalnie do okresu zawieszenia wykonywania transportu drogowego.