A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zezwolenie na czasowe zajęcie nieruchomości (wejście w teren)

Sprawę załatwia: Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Naczelnik: Paweł Korbiel
Lokalizacja: ul. Narutowicza 10, II piętro, pokój nr 20
Telefon: (32) 71 11 079 (naczelnik)
Informacje dodatkowe:

aktualizacja 07.02.2019 r.

Dokumenty do pobrania:

Procedura załatwienia sprawy

 

 

 

Osoba odpowiedzialna:

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - Referat Gospodarki Nieruchomościami, ul. Narutowicza 10, II piętro, pokój nr 18,  nr telefonu (32) 612 12 27 wew. 170, (32) 711 10 70.

 

Pracownik odpowiedzialny za załatwienie sprawy:

- Inspektor Elżbieta Sieprawska,        

- Podinspektor Agnieszka Hudomięt

 

Wymagane dokumenty:

Wniosek, który powinien zawierać:
- oznaczenie wnioskodawcy (inwestor, pełnomocnik, nazwa firmy, adres, nr tel. kontaktowego),
- wskazanie lokalizacji inwestycji (położenie: miejscowość, ulica, numer działki, obręb i jednostka ewidencyjna),
- wypis z ewidencji gruntów i budynków,
- mapę do celów projektowych w wersji kolorowej x 2 szt., z naniesioną inwestycją,
- pełnomocnictwo do występowania w imieniu inwestora wraz z dowodem opłaty skarbowej,
- termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji.

 

Opłaty:

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł.

 

Opłatę skarbową  można uiścić na rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy o/Trzebini nr konta 49 84440008 0030 0375 7018 0001

 

Potwierdzenie  dokonania opłaty skarbowej należy dostarczyć w chwili złożenia wniosku. W przypadku opłaty bezgotówkowej na przelewie należy dokładnie oznaczyć dane wpłacającego oraz tytuł z jakiego powstało zobowiązanie.

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Miasta w Trzebini, Biuro Obsługi Klienta - ul. Marszałka Piłsudskiego 14, pokój nr 1 na parterze.

 

Termin załatwienia sprawy:

Termin załatwienia sprawy wynosi 30 dni.

 

Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.poz. 2204 z późn. zm.),
  2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.),

 

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

 

Uwagi i dodatkowe informacje:

O uzyskaniu zgody na czasowe zajęcie nieruchomości gminnej (wejście w teren) wnioskodawca zostanie poinformowany pismem.