A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji przyjęć (catering)

Sprawę załatwia: Biuro ds. Działalności Gospodarczej
Naczelnik: Kierownik Jolanta Pietrzyk
Lokalizacja: ul. Narutowicza 10, I piętro, pokój nr 3
Telefon: (32) 6121 359
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Informacje dodatkowe:

Informacja zaktualizowana 12.03.2019 r.

Osoba odpowiedzialna:
  • Jolanta Pietrzyk
  • Wioleta Knapik


Biuro ds. Działalności Gospodarczej – Trzebinia ul. Narutowicza 10, I piętro, pokój nr 3, tel. (32) 6121 359, 7111 082.

 

Wymagane dokumenty:

Pisemny wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji przyjęć (catering), który zawiera:

1 Oznaczenie rodzaju zezwolenia (A, B, C).

2 Adres punktu składowania alkoholu (magazynu dystrybucyjnego).

3. Numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP),

4. Przedmiot prowadzonej działalności [organizacja przyjęć, bankietów, wesel itp.-wymagany PKD 2007 – 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering)]

5. Pełnomocnik – imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy.

 

Załączniki do wniosku:

W przypadku ustanowienia pełnomocnika do wniosku należy dołączyć dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.). Opłatę skarbową w wysokości 17 zł należy wnieść na konto Urzędu Miasta w Trzebini - Bank Spółdzielczy o/Trzebinia nr konta 49 84440008 0030 0375 7018 0001.

 

Procedura:

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji przyjęć (catering) wydawane jest na okres 2 lat.

 

 

Opłaty:

Opłata za wydanie zezwolenia wnoszona przez przedsiębiorcę rozpoczynającego działalność w

tym zakresie:

- 525,00 na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwo,

- 525,00 na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),

- 2 100,00 na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

 

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Miasta w Trzebini, Biuro Obsługi Klienta – ul. Marszałka Piłsudskiego 14, pokój nr 1 na parterze lub Biuro ds. Działalności Gospodarczej – Trzebinia ul. Narutowicza 10, I piętro, pokój nr 3.

 

Termin załatwienia sprawy:

Zezwolenie w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. nr 487 z późn. zm.).

2 Uchwała NR XLIII/432/VI/2013 Rady Miasta Trzebini z dnia 7 października 2013 r. w sprawie: określenia zasad usytuowania stałych miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Trzebinia.

3. Zarządzenie Nr 0050.54.2016 Burmistrza Miasta w Trzebini z dnia 01.03.2016 r. w sprawie: ustalenia okresu na jaki są wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Trzebinia.

4. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 z późn. zm.).

7. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).

5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.).

 

Tryb odwoławczy:

1. Od decyzji organu zezwalającego stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie (30-048 Kraków ul. Lea 10) za pośrednictwem Burmistrza Miasta Trzebini w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi administracji oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 

Uwagi i dodatkowe informacje:

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych podczas organizacji przyjęć (catering) mogą być wydawane na okres do 2 lat.

 

Wniosek jest dostępny w Biurze ds. Działalności Gospodarczej – Trzebinia ul. Narutowicza 10, I piętro, pokój nr 3 oraz na stronie internetowej www.trzebinia.pl.