A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji przyjęć (catering)

Sprawę załatwia: Biuro ds. Działalności Gospodarczej
Naczelnik: Kierownik Jolanta Pietrzyk
Lokalizacja: ul. Narutowicza 10, I piętro, pokój nr 3
Telefon: 32 7111 082 lub 32 612 12 27, wew. 182
Informacje dodatkowe:

Informacja zaktualizowana 22.06.2020 r.

Osoba odpowiedzialna:
 • Jolanta Pietrzyk
 • Wioleta Knapik


Biuro ds. Działalności Gospodarczej – Trzebinia ul. Narutowicza 10, I piętro, pokój nr 3, nr telefonu 32 7111 082 lub 32 612 12 27, wew. 182.

 

Wymagane dokumenty:

Pisemny wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę (catering), który zawiera:

 1. Oznaczenie rodzaju zezwolenia (A, B, C).
 2. Adres punktu składowania alkoholu (magazynu dystrybucyjnego).
 3. Numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).
 4. Przedmiot prowadzonej działalności (organizacja przyjęć, bankietów, wesel itp. - wymagany PKD 2007 – 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering).
 5. Pełnomocnik – imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy.

 

Załączniki do wniosku:

W przypadku ustanowienia pełnomocnika do wniosku należy dołączyć dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Opłatę skarbową w wysokości 17 zł należy wnieść na konto Urzędu Miasta w Trzebini - Bank Spółdzielczy o/Trzebinia nr konta 49 84440008 0030 0375 7018 0001.

 

Opłaty:

Opłata za wydanie zezwolenia wnoszona przez przedsiębiorcę rozpoczynającego działalność w tym zakresie:

- 525,00 na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwo,

- 525,00 na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),

- 2.100,00 na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

 

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Miasta w Trzebini, Biuro Obsługi Klienta – ul. Marszałka Piłsudskiego 14, pokój nr 1 na parterze lub Biuro ds. Działalności Gospodarczej – Trzebinia ul. Narutowicza 10, I piętro, pokój nr 3.

 

Termin załatwienia sprawy:

Zezwolenie w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. Z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1629 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.).
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.).
Tryb odwoławczy:

1. Od decyzji organu zezwalającego stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie (30-048 Kraków ul. Lea 10) za pośrednictwem Burmistrza Miasta Trzebini w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi administracji oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 

Uwagi i dodatkowe informacje:

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę (catering) mogą być wydawane na okres do 2 lat.

 

Wniosek jest dostępny w Biurze ds. Działalności Gospodarczej – Trzebinia ul. Narutowicza 10, I piętro, pokój nr 3 oraz na stronie internetowej www.trzebinia.pl.